Syfte

Rapportens syfte är att nedbrutet på institution visa antalet nyrekryterade professorer, fördelat på män och kvinnor.

I regleringsbrevet för budgetåret 2015 avseende Stockholms universitet finns ett särskilt rekryteringsmål för professorer enligt nedan.

"Under 2012–2015 ska minst 35 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer."

Målgrupp

Verksamhetsföreträdare vid universitetet på såväl övergripande nivå som på fakultets- och institutionsnivå.

Rapportbeskrivning

Rapporten visar antalet nyrekryterade professorer. Ett mål är att få en jämnare könsfördelning mellan antalet kvinnor och män inom professorskåren. Ett glidande medelvärde över 4 år visar hur väl målet på minst 35 % kvinnor uppfylls.

Ett fåtal professorer hör organisatoriskt till universitetsförvaltningen. Dessa ingår därför inte i någon av de redovisade fakulteterna utan enbart i de rapporter som visar totaler för samtliga nyrekryterade professorer vid Stockholms universitet.

Begrepp

nyrekryterad professor

professor

Datakälla

Uppgifterna är hämtade från lönesystemen Primula och HR-plus.