Vad är SISU

SISU står för Studieinformation vid Stockholms universitet. Utbildningsdatabasen innehåller kursplaner, utbildningsplaner och utbildningsutbudet.

I utbildningsdatabasen SISU hanteras kursplaner och utbildningsplaner för utbildningsprogram på grund- respektive avancerad nivå. Dessutom finns stöd för att lägga in forskarkurser. Det är även i SISU det årliga utbildningsutbudet läggs in.

Målet med SISU

Målet med SISU är bland annat att:

 Omvärldsberoenden

 Uppgifter från SISU används direkt och indirekt i en rad system hos olika myndigheter. Till exempel:

Exempel på användnings­områden är: myndighetsutövning i antagningsarbetet, resurstilldelning, studenternas registreringar och prestationer, som underlag till delårs- respektive årsbokslut, ekono­­misk uppföljning, prognoser,kvalitetsuppföljning och för studenternas studiemedel.

Logga in i SISU

För att använda SISU måste man ha ett universitetskonto. Dessa får man när man kontaktar Helpdesk på IT-avdelningen. Du når SISU via medarbetarwebben, Stödsystem.

Roller

Alla medarbetare på en institution vid Stockholms universitet kan logga in i SISU genom sitt universitetskonto och kan titta på sin institutions utbildningar, samt skapa ett första utkast till en ny kursplan eller utbildningsplan för program.
Utöver detta finns ett antal roller definierade, vilka ger tillgång till ytterligare funktionalitet och behörighet:

Utbudsredaktör: skapar utbildningsutbud, dvs definierar tillfällen.

Redaktör: bearbetar kursplaner respektive utbildningsplaner för program, t ex öppnar kurs för revidering.

Beslutsfattare: inrättar samt fastställer kursplaner respektive utbildningsplaner för program. Kan även lägga ner en kurs.  


 

Rollerna är hierarkiskt strukturerade och innebär en gradvis ökad behörighet i SISU. Detta innebär exempelvis att en Redaktör har behörighet att göra det en Utbudsredaktör kan göra, men inte vad Beslutsfattaren kan göra.

Prefekt eller motsvarande vid institutionen beslutar om vilken medarbetare som ska ha vilken roll. Behörig användare kan bara lägga in och ändra uppgifter som hör till den egna institutionen.

Utbildning i SISU och behörighet

För att få behörighet i SISU måste man ha gått utbildning anordnad av Studentavdelningen. Sedan 2019 heter utbildningen SISU Grundutbildning och är en gemensam utbildning för blivande utbudsredaktörer, redaktörer och beslutsfattare. När behörighets­blanketten har inkommit till Studentavdelningen och behörigheten lagts upp i systemet, får man behörighet att administrera den egna institutionens utbildningar. Blanketten finns att ladda ned från medarbetarwebben.

Kommande utbildningstillfällen i SISU annonseras också på medarbetarwebben. Önskemål om utbildning utanför ordinarie tillfällen skickas till ladok@su.se, och tillgodoses i mån av resurser.