Syfte

Rapportens syfte är att nedbrutet på institutionsnivå eller finansiärsnivå visa beviljade externa bidrag.

Några skäl till varför indikatorn tagits fram:

Målgrupp

Verksamhetsföreträdare vid universitetet på såväl övergripande nivå som på fakultets- och institutionsnivå.

Rapportbeskrivning

Rapporten visar beviljade externa bidrag.  Rapporten är nedbruten på institutionsnivå.

När rapporten ska köras kan man välja om man vill ha sortering baserat på institution eller finansiär, görs i urvalet "Kolumnordning". Det går även att välja om man vill ha med alla eller bara vissa finansiärer. Standardinställningen är att alla finansiärer visas.

För att få mer detaljerad information om de beviljade beloppen finns länkar till mer detaljerade rapporter.

Beloppen i "beviljade externa bidrag" baseras på externa kontrakterade forskningsbidrag och beloppet hänförs till det år som kontraktet upprättades. Viktigt att tänka på är att "beviljade externa bidrag" inte hämtas från den vanliga redovisningen utan istället från tecknade kontrakt. Beloppen som beviljas i kontrakten utbetalas sedan oftast under flera år framöver.

Då det ofta kan vara en stor variation mellan olika år (främst pga av att VR m fl ibland kan dela ut stora belopp som ska räcka under flera år) behöver en nedgång ett enskilt år inte vara anmärkningsvärt, däremot om det är en långsiktigt nedåtgående trend. 

Begrepp

Beviljade externa bidrag

Datakälla och uppdatering

All information som visas i rapporten kommer från Raindance via UDP. Uppdatering av data sker löpande (normalt med en dags eftersläpning mot Raindance).