Syfte

Rapportens syfte är att nedbrutet på institutionsnivå visa utvecklingen av andelen disputerade lärare av lärarkåren.

Målgrupp

Verksamhetsföreträdare vid universitetet på såväl övergripande nivå som på områdes/fakultets- och institutionsnivå.

Rapportbeskrivning

Rapporten visar antalet årsarbetskrafter som utförts av lärare under ett kalenderår och hur stor andel av dessa som utförts av lärare som är disputerade. Med disputerad lärare avses lärare som i lönesystemet (Primula) har markering för doktorsexamen och/eller docentkompetens. Rapporten är nedbruten på institutionsnivå.

Begrepp

lärare

årsarbetskrafter

Datakälla

Uppgifterna är hämtade från lönesystemet Primula. Uppgifterna i Primula uppdateras en gång per år.