Nyrekryterad professor

Med nyrekryterad anställd professor avses individ som under föregående månad inte innehaft någon anställning vid Stockholms universitet men som under aktuell månad innehar en befattning som rekryterad professor, befordrad professor eller gästprofessor.

Med nyrekryterad professor avses också individ som under föregående månad innehaft annan befattning vid Stockholms universitet än rekryterad professor, befordrad professor eller gästprofessor men som under aktuell månad innehar en sådan befattning.

Med nyrekryterad professor avses också individ som under föregående månad innehaft en befattning som befordrad professor eller gästprofessor men som under aktuell månad innehar en befattning som rekryterad professor.

Individ som tidigare haft en anställning vid Stockholms universitet och som efter pensionering återanställs vid Stockholms universitet med befattning som rekryterad professor, befordrad professor eller gästprofessor ska inte räknas som nyrekryterad professor.

Individ som inte tidigare haft en anställning vid Stockholms universitet och som efter pensionering anställs som rekryterad professor, befordrad professor eller gästprofessor ska räknas som nyrekryterad professor.

Lärare

Med lärare avses följande läraranställningar vilka framgår av ”Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet”; Biträdande lektor, Universitetslektor, Professor, Adjunkt, Adjungerad professor, Gästprofessor, Adjungerad lärare och Gästlärare. Läraranställningar som Timlärare ingår inte i denna redovisning eftersom dessa inte har månadslön.

Medelantal anställda

Begreppet omfattar anställda med månadslön och ger medelantalet under ett kalenderår. Mätningar av antalet anställda görs varje månad och summan av antalet anställda under kalenderåret delas sedan med 12. Anställda som är helt tjänstlediga (100 %) för annan anställning utanför SU liksom anställda med URA-kontrakt ingår inte i beräkningarna.

Professor

Med professor avses följande läraranställningar vilka framgår av ”Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet”; Professor, Adjungerad professor och Gästprofessor.

Årsarbetskrafter

Med årsarbetskrafter avses den sammanlagda tid som universitetet utbetalt lön för i utbyte mot arbete under ett kalenderår. En årsarbetskraft motsvarar den ordinarie arbetstiden för en heltidsanställd med månadslön. Att mäta en 12-månadersperiod innebär bl.a. att effekten av hur de som påbörjat respektive avslutat sin anställning vid universitet under året beaktas.  Antalet årsarbetskrafter innefattar även utbetald mertid och övertid. 

Stockholms universitet följer den metod för att beräkna antalet årsarbetskrafter som framgår av Ekonomistyrningsverkets (ESV) handledning. Vid beräkning av ordinarie arbetstid görs avdrag t.ex. för föräldraledighet, tjänstledighet, delpension och sjukfrånvaro som överstiger 14 dagar.