Syfte

Rapportens syfte är att nedbrutet per institution visa utvecklingen av andelen professorer av lärarkåren. Rapporten syftar också till att belysa hur andelen kvinnliga professorer förändras över tid. Här har universitetet uttalade mål om att andelen kvinnliga professorer ska öka. 

Målgrupp

Verksamhetsföreträdare vid universitetet på såväl övergripande nivå som på fakultets- och institutionsnivå.

Rapportbeskrivning

Rapporten visar antalet årsarbetskrafter som utförs av lärare vid Stockholms universitet och hur stor andel av dessa som utförs av professorer.  Rapporten visar också hur andelen kvinnliga professorer utvecklas. Rapporten är nedbruten på institutionsnivå. 

Begrepp

lärare

professor

årsarbetskrafter

Datakälla och uppdatering

Uppgifterna kommer från Primula och uppdateras en gång per dygn. Det betyder att uppgifterna som visas i bästa fall visar läget hur det såg ut dagen innan.