Syfte

Rapporten syftar till att följa upp andelen tidsbegränsat anställda bland den forskande och undervisande personalen.

Målgrupp

Universitetets ledning och övriga chefer m.fl.

Rapportbeskrivning

Rapporten visar antalet och andelen tidsbegränsat anställda för anställda enligt LAS, Högskolans särskilda reglering samt icke tidsbegränsat anställda per år bland den forskande och undervisande personalen. Mätetalet i rapporten är årsarbetskrafter. Doktorander ingår inte i underlaget. Rapporten visar de senaste 10 åren där innevarande års värden visas till och med uttagsdatum för rapporten.  Uppgifterna uppdateras dagligen.

Begrepp

LAS: Lagen (1982:80) om anställningsskydd som reglerar vissa tidsbegränsade anställningar. Till dessa hör allmän visstidsanställning, vikariat, provanställningar, säsongsarbete och arbete efter 67 år.

Högskolans särskilda reglering: Av de tidsbegränsade anställningarna i den forskande och undervisande personalen är många tidsbegränsade utifrån högskoleförordningen och kollektivavtal. Det gäller meriteringsanställningar så som postdoktorer och biträdande lektorer, anställningar av gästprofessorer och adjungerad personal.

Datakälla

Uppgifterna är hämtade från personalsystemet Primula.