Nästa uppgradering/driftstopp

Driftstopp annonseras även ut via universitetets IT-driftinformation, https://www.su.se/medarbetare/it/driftinformation.

Medarbetarrättigheter - Kommande funktionalitet för att koppla attestanter och rapportörer

Det kommer komma en ny funktionalitet (medarbetarrättigheter) för att koppla resultatrapportör och attestant till kurs, kurstillfälle och modul. I mitten av april kommer Systemförvaltning Ladok/SISU att få utbildning i detta och därefter kommer vi att gå ut med mer information.

Vi rekommenderar därför att ni avvaktar lite med att administrera attestanter och resultatrapportörer för kurstillfällen inför HT19 tills vi vet mer.

Beställning av kurstillfällen HT19 i komplett

Bakgrund

Kurstillfällen i Ladok har två statusar, påbörjad och komplett. När institutionen skapar ett tillfälle i SISU förs det över till Ladok i status påbörjad. Påbörjade tillfällen är möjliga att ändra men går inte att använda för förväntat deltagande, registrering och resultatrapportering med mera. Ett kurstillfälle i status komplett som tillhör en viss version av en kursplan kan inte flyttas till en senare version av kursplanen (detta går att göra i status påbörjad). Det är inte möjligt att ändra status tillbaka från komplett till påbörjad. Systemförvaltning Ladok/SISU ändrar varje tillfälles status men för att göra detta behöver vi få klartecken från institutionen.

Vad behöver institutionen göra?

Institutionerna går igenom sina kurstillfällen för HT19. Kontrollera att alla parametrar på kurstillfället såsom studieperioden, takt, tid och finansieringsform är korrekta.

Institutionen kontrollerar  i fall någon kursplan som ska revideras inför HT19 inte ännu är klar/fastställd - be Ladok/SISU att avvakta med att sätta dessa kurstillfällen i komplett tills revidering är klar.

När?

3 maj är sista dag för att meddela ladok@su.se vilka kurstillfällen som kan sättas i komplett och vilka kurstillfällen som ska avvaktas med på grund av pågående eller planerad revidering av kursplanen inför HT19.
Underskrift ska göras av administrativ chef eller motsvarande.

Mall för att meddela klartecken (använd gärna denna när administrativ chef meddelar ladok@su.se)

Formulering 1: Samtliga kursers kurstillfällen för vårterminen 2019 för institution XX kan sättas i status komplett. Vi är medvetna om att det inte går att revidera kursplaner för vårterminen 19 när kurstillfällena byt status till komplett.

eller

Formulering 2: Samtliga kursers kurstillfällen (med undantag för nedanstående) för vårterminen 2019 för institution XX kan sättas i status komplett. Vi är medvetna om att det inte går att revidera kursplaner för dessa kurser för vårterminen 19 när kurstillfällena bytt status till komplett. Nedanstående kurser kommer revideras och deras kurstillfällen ska inte sättas i status komplett än. Institutionens administrativa chef meddelar när detta ska göras.

Underlag för webbregistreringstider HT19

Vi behöver få in era webbregistreringstider för kurstillfällen HT19 senast måndagen den 3 juni. Underlagsfil för webbregistreringstider finns här: Ladokmaterial - Studiedeltagande.

För studenter som har sökt kurs/program via NyA rekommenderar vi att webbregistreringen öppnar tidigast 6 augusti (kan öppnas senare om så önskas). 

För kurser inom program där ni själva sköter antagningen kan ni ha webbregistreringen öppen från och med när ni vill, förutsatt att studenterna är antagna till kursen först.

Utbytesstudier - underlag och deadlines HT19

Nu finns det uppdaterad information om de förberedelser som behöver göras: Ladokmaterial - Utbytesstudier

Där finns ny information, nya underlagsfiler och deadlines.