Page tree

Ansökningar vid institution

 

Syfte

 

Rapporten kan utgöra underlag för ändring av utbudet och dess dimensionering under pågående sökande och antagningsprocess.

 

Rapporten kan användas för att planera framtida dimensionering av utbildningstillfällen genom historiska jämförelser av tidigare antal ansökningar och planeringstal

 

Målgrupp

 

För studierektorer/motsvarande kan rapporten utgöra ett underlag för beslut om utbildningsutbudet vid institutionen.

 

Kan även användas för övergripande planering av utbildningsledare/motsvarande på fakulteten.

 

Rapportbeskrivning

 

Du göra ett urval till den institution du vill se uppgifter om. På urvalssidan förekommer viss information om rapporten. När institution valts hämtas uppgifter till rapporten.

 

Rapportsidan som visas innehåller uppgifter om antal ansökningar till institutionen (de övre diagrammen) och till hela Stockholms universitet (de undre diagrammen) per termin. Uppgifterna redovisas i linje diagram, uppdelade på vår- eller höstterminer.

 

I diagramen över sökande till utbildningar utläses uppgifter om följande:

1)           Alla ansökningar till kurser

2)           Alla ansökningar till program

3)           Alla förstahandsansökningar till kurser

4)           Alla förstahandsansökningar till program

 

Genom att föra muspekaren över noderna i linjediagrammen så visas exakta uppgifter om hur många ansökningar eller förstahandansökningar det finns till kurser/program. Möjlighet finns att byta institution utan starta om rapporten genom nytt val längst ned på sidan.

 

Genom att klicka på en av noderna i linjediagrammen för institution när pekfingerhanden visas länkas du vidare till en ny rapport med detaljerade uppgifter om hur många ansökningar det finns till institutionens utbildningstillfällen för den terminen. Här redovisas söktryck utifrån förstahandsansökningar och planeringstal med färgmarkering för högt respektive långt söktryck. Rött för 0,5 eller färre förstahandssökande i förhållande till planeringstalet och grönt för 2 eller fler. Övriga värden saknar markering.

 

Begrepp och förklaring

 

Förstahandsansökning=Det alternativ till utbildningstillfälle som sökande prioriterat högst.

Planeringstal=Antal platser som institution planerar för utbildningstillfället

Söktryck=antal förstahandsansökningar/planeringstal

Utbildningstillfälle=hur utbildningen kurs eller program genomförs en viss termin

 

Datakälla och uppdatering

 

Uppgifterna kommer från NyA, Ladok, SISU och SU-kat. Uppdateras en gång per dygn. Det betyder att uppgifterna som visas i bästa fall visar läget hur det såg ut dagen innan.

 

Vid organisatoriska förändringar redovisas utfallet för utbildningsutbudet på den i dagsläget ansvariga institutionen. Tidpunkt för institutionsbyte sker dagen efter att utbildningen bytt institution i studiedokumentationssystemet Ladok.