Page tree

Syfte


Rapporten kan utgöra underlag för ändring av utbudet och dess dimensionering under pågående sökande och antagningsprocess.
Rapporten kan användas för att planera framtida dimensionering av utbildningstillfällen genom historiska jämförelser av tidigare antal ansökningar och planeringstal.


Målgrupp


För personer i ledande position kan rapporten utgöra ett underlag för beslut av utbildningsutbudet i stora drag vid universitetet eller vid fakulteten.


Rapportbeskrivning


Rapportsidan som visas innehåller uppgifter om antal ansökningar till hela Stockholms universitet per termin. De övre diagrammen visar ansökningar på grund- respektive avancerad nivå. De undre diagrammen är uppdelade på vår- respektive höstterminer för ansökningar till hela grundutbildningen. Uppgifterna redovisas i form av kombinationsdiagram där staplarna visar alla ansökningar medan linjerna visar förstahandsansökningar uppdelade på kurs och program. Begränsning kan göras till fakultet i rapporten.


I diagrammen över sökande till utbildningar utläses uppgifter om följande:

  1. Alla ansökningar till kurser
  2. Alla ansökningar till program
  3. Alla förstahandsansökningar till kurser
  4. Alla förstahandsansökningar till program


Genom att föra muspekaren över staplarna eller linjenoderna i diagrammen så visas exakta uppgifter om hur många ansökningar eller förstahandansökningar det finns till kurser/program. Möjlighet finns att byta fakultet utan starta om rapporten .


Genom att klicka på en av noderna i linjediagrammen för institution när pekfingerhanden visas länkas du vidare till en ny rapport med detaljerade uppgifter om hur många ansökningar det finns till institutionens utbildningstillfällen för den terminen. Här redovisas söktryck utifrån förstahandsansökningar och planeringstal med färgmarkering för högt respektive långt söktryck. Rött för 0,5 eller färre förstahandssökande i förhållande till planeringstalet och grönt för 2 eller fler. Övriga värden saknar markering.


Begrepp och förklaring


Förstahandsansökning = https://confluence.it.su.se/confluence/pages/viewpage.action?pageId=48448551
Planeringstal = https://confluence.it.su.se/confluence/display/BESLUTSSTOD/Planeringstal
Söktryck = https://confluence.it.su.se/confluence/pages/viewpage.action?pageId=48448503
Utbildningstillfälle = https://confluence.it.su.se/confluence/pages/viewpage.action?pageId=48448557


Datakälla och uppdatering


Uppgifterna kommer från NyA, Ladok, SISU och SU-kat. Uppdateras en gång per dygn. Det betyder att uppgifterna som visas i bästa fall visar läget hur det såg ut dagen innan.


Vid organisatoriska förändringar redovisas utfallet för utbildningsutbudet på den i dagsläget ansvariga institutionen. Tidpunkt för institutionsbyte sker dagen efter att utbildningen bytt institution i studiedokumentationssystemet Ladok.