Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 69 Current »

Aktiv doktorand

Doktorand med en aktivitet om minst 1 %

Aktivitet (utbildning på forskarnivå)

I detta sammanhang mått på doktorands studieinsats, där 100 % motsvarar 40 timmar per vecka i genomsnitt under kalenderhalvåret.

Normal semester påverkar inte aktiviteten.

Aktivitetsgrad

Andel av heltid som forskarstudent ägnar åt sina studier, påverkar längden på utbildningen.

Anmälningskod

Ett utbildningstillfälle i en specifik antagningsomgång. 

Annan utbildning

Utbildning som bedrivs av universitet och högskolor och som inte är utbildning på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå enligt högskoleförordningen.

Ansökan

Ansökan till utbildningstillfälle en viss antagningsomgång inom det nationella antagningssystemet NyA för grundutbildning. Ansökan kan omfatta upp

till 12 rangordnade alternativ. Ansökan till forskarutbildningsämne sker till institution som har forskarutbildning. Den behandlas manuellt på institutionen.

Antagen

Student som genom behörighetsprövning och via urval beretts plats till utbildningstillfälle/-n. Begreppet antagna inkluderar både i tid

sökande såväl som sena sökande om inget annat anges.

Antagen sent sökande

Sökande som genom sen anmälan (efter sista ordinarie anmälningsdag i respektive antagningsomgång) via behörighetsprövning och urval

beretts plats till utbildningstillfälle/-n.

Antagning

Ett urvalsresultat (grundat på behörighet, merit och platstillgång) om students tillträde till viss utbildning.

Antagningsgrad

Mätvärde för antal antagna i förhållande till platser (planeringstal) för utbildningstillfälle.

Antagningsomgång

Sammanhållen hantering av anmälningar till en grupp av utbildningstillfällen med gemensam tid för anmälan och urval.

Antagningstal

En obligatorisk siffra som angivits i NyA-systemet utifrån vilken behöriga sökande fördelas och bereds platser på respektive utbildningstillfällen.

Anges i urval 1 och 2 och kan skilja sig åt. I det fall platsgaranti eller Inget urval har angivits, kan antalet sökande som antas överstiga antagningstalet.

Antal platser

Det planerade antalet studenter på utbildningen.

Antal sökande i första hand

Antal sökande som placerat utbildningen som prio 1 i sin anmälan.

Antal sökande totalt

Totalt antal sökande. Inkluderar alla som har sökt, oavsett i tid eller sent, inom program eller som fristående. 


Avancerad nivå

Magister-/masternivå. Bygger på avklarad grundnivå.

Behörig sökande

Sökande som genom behörighetsprövning (maskinell och/eller manuell) bedömts behörig till sökt utbildning. I pågående antagningsomgång bör siffran betraktas som

preliminär tills dess att urvalet äger rum. Handläggningen sker löpande varför siffrorna kan variera mellan olika tidpunkter.

Betyg

Bedömning av resultat vid examination.

Betygsskala

Gradering av betyg i olika steg,

Delkurs/(moment)

Utgör del av kurs och är den minsta enhet som resultat rapporteras på. Samma utbildning kan även uppträda som en egen kurs. Kan inte ingå som självständig del i examen.

Efterantagningstal

I NyA-systemet angiven siffra upp till vilken antagningssystemet kommer att fylla på med behöriga sökande i den s.k efterantagningen (som startar efter urval 2) i det fall inga reserver finns

efter urval 2. Var till en början inte en obligatorisk uppgift, varför efterantagningstal i många fall saknas vid jämförelser tillbaka i tiden.

Examen

Uttaget examensbevis efter egen ansökan.

Examenskrav

Fordringar avseende kurser som skall ingå i en viss examenstyp.

Examinator

Ansvarar för examination (i forskarutbildning ordförande i betygsnämnd).

Examination

Genomförande av uppgift för att visa att del av utbildning är avklarad. Examination betygsätts.

Examenstyp

T.ex. magister, kandidat, doktor.

Fakultet

Del av lärosäte.

Finansieringsform

Form av finansiering av kurstillfälle. Används också för särredovisning och uppföljning.

Forskarexamen

Består av kurser och avhandling och har en viss poäng (samma för alla doktorer resp licentiater).

Forskarnivå

Utbildning på forskarnivå. Bygger på avancerad nivå.

Forskarstudent

Person som är antagen till forskarutbildning.

Forskarutbildning

Utbildning på forskarnivå. Bygger på avancerad nivå.

Forskarutbildningskurs

Kurs som ej kräver kursplan.

Forskarutbildningstermin

Kalenderhalvår

Forskarutbildningsämne

Utbildningsämne som inrättats av fakultet.

Fortsättningsregistrering (FO)

Registrering på kurstillfälle som löper över flera terminer på termin 2 eller högre. Förutsätter en förstagångsregistrering.

Förstagångsregistrering (FFG)

Registrering på ett kurstillfälle en viss termin för första gången.

Förstahandsansökning

Ansökan till utbildningstillfälle som sökande har prioriterat högst i ansökan i en antagningsomgång.

Försörjningstyp

Kod satt av SCB för att ange finansiering av forskarstudier.

Genomströmning

Anger andel som är klar med utbildning av de som påbörjat densamma. För kurs så innebär det slutbetyg på kurs. För program uttagen examen för programmet.

Grundläggande behörighet

Gymnasiekompetens med vissa krav på godkända ämnen.

Grundnivå

Studier upp till kandidatexamen (första tre åren).

Grundutbildning

Utbildning inom grundnivå och avancerad nivå.

Handledare

Lärare som vid antagning av forskarstuderande av institutionsstyrelsen utsetts att handleda densamme.

Helårsstudent (HST)

Antalet studenter som påbörjat studier på kurs multiplicerat med kursens poängtal angivet i högskolepoäng dividerat med 60. Gäller kurser eller del av kurser vars omfattning angetts i högskolepoäng enligt högskoleförordningen (1993:100).

Helårsprestation (HPR)

Antalet godkända högskolepoäng på kurs eller delkurs dividerat med 60. Tillämplighet se helårsstudent.

Huvudområde

Område för utbildning som kan knytas till examen. Vilka områden som kan förekomma bestäms av varje universitet.

Högskoleutbildning

Utbildning som ges av universitet eller högskola och som är en av program, kurs eller forskarutbildning.

Individuell studieplan

Tidsplan och utbildningsmoment för forskarstudents utbildning på forskarnivå.

Institution

Håller Grundutbildning, del av sektion

Kurs

Är kopplad till ett ämne på en viss nivå och en given poäng. Den största enhet inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå som åsätts betyg och för vilken det finns en fastställd kursplan. Student kan anmäla sig till en kurs, men inte till en delkurs. En kurs behöver inte ingå i ett program.

Kursgenomförande

Realisering av ett kurstillfälle i tid och form.

Kursplan

Anger förkunskapskrav, antal poäng, nivå, betygsskala, examinationsformer, undervisningsformer, kurslitteratur och lärandemål för en kurs. Godkänns av institution/fakultet.

Kursansvarig

Person som ansvarar för genomförandet av kurstillfället både ekonomiskt och utbildningsmässigt.

Kurstillfälle

Specifikation av visst antagnings- och/eller registreringsalternativ för kurs. Ett kurstillfälle definieras av kurs, kursens tidsperiod, starttermin, kurstakt, kurstid, ort, undervisningsform, finansieringsform och omgång. Kursens poäng fördelar sig mellan terminer. Realiseras genom ett eller flera undervisningstillfällen (t.ex. delar av kurstillfället som parallellt genomförs med lagom stora studentgrupper i olika lokaler)

Kurstakt

Den takt med vilken utbildning vid visst kurstillfälle ges, t.ex. heltid eller deltid. Kurstakten anges i procent av genomsnittlig högskolepoäng per vecka under hela kursperioden (1,5 högskolepoäng per vecka = 100 %).

Kurstid

Tid på dygnet alternativt dagar under veckan då undervisning huvudsakligen sker.

Lärandemål

Insikter och färdigheter som studenten skall behärska för betyget godkänt på en kurs.

Lärare

Person anställd (fast eller tillfälligt) enligt högskoleförordningen 4 kapitel.

Lärosäte

Begrepp som används för att definiera en högskola/universitet.

Läsår

Två på varandra följande terminer med början på hösten.

Meriter

Styrkt utbildning och arbetslivserfarenhet för ansökan till viss utbildning. Kan ligga till grund för urval, där även högskoleprov kan ingå.

Omgång

Ordningsnummer för kurstillfälle avseende samma kurs samma termin.

Omregistrering (OM)

Registrering utanför kurstillfällets terminsdefinition. Förutsätter förstagångsregistrering.

Ort

Ort där utbildningen för ett kurstillfälle sker.

Planeringstal

Planerat antal platser för ett utbildningstillfälle.

Prestation

Är godkänt resultat av examination.

Prestationsgrad

Antal helårsprestationer (HPR) i relation till antal helårsstudenter (HST).

Program

Omfattar flera kurser, som i vissa fall kan läsas fristående från programmet. Student kan läsa kurs som en del av programmet endast om denne är antagen till programmet.

Programtillfälle

Definieras av programmets starttermin, programfart, ort, programtid, undervisningsform, finansieringsform. Programtillfälle är uppbyggt av flera kurstillfällen. Kopplas till kurstillfälle/-n för inledande kurs.

Reserv

Behörig sökande som genom urval som ej beretts plats på ett utbildningstillfälle utan tilldelats en reservplats rangordnad efter urvalsgrupp och merit i urvalsgrupp.

Reserv antagen vid NyA-webben

Behörig sökande som genom urval erhållit en reservplats och därefter antagits genom NyA-webben av institutionen.

Resultat

Mätvärde från examination.

Registrering

Dokumentation i studieregistret av en students avsikt att delta i viss utbildning. Förutsätter antagning i någon form. Inom grundutbildning finns tre former; förstagångsregistrering, fortsättningsregistrering och omregistrering

Registreringsgrad

Mätvärde för antalet registrerade i förhållande till platser (planeringstal) för utbildningstillfälle.

Schema

Samling av tidpunkter, lärare och lokaler, mm för utbildningstillfällen.

Sektion

Begrepp som används för att definiera en högskola/universitet.

Sena sökande

Sökande som anmält sig till utbildningstillfälle/n/ efter sista ordinarie ansökningsdag. Sena sökande rangordnas efter anmälningsdatum, ingen meritvärdering sker.

Student

Person som är antagen till och registrerad på en högskoleutbildning.

Studieplan för forskarutbildningsämne

Dokument som beskriver förskriven utbildning på forskarnivå i ett ämne. 

Stängt för sen anmälan

Datum då utbildningstillfället stängde för sen anmälan. I pågående antagningsomgång kan datumen variera mellan olika tidpunkter i takt med att

då utbildningarna öppnas och stängs för sen anmälan.

Särskild behörighet

Krav utöver den grundläggande behörigheten för viss utbildning fastställd i utbildningsplan eller kursplan.

Sökande inom program

Sökande som efter beslut från institutionen kan välja att söka kursen inom sitt utbildningsprogram, i regel med platsgaranti som följer.

Söktryck

Antal behöriga förstahandsansökande per antagen.

Termin

Av rektor definierad del av läsår. På forskarnivå motsvarar termin kalenderhalvår.

Undervisningsform

Den form som lärosätet tillhandahåller utbildningen i vid ett visst kurstillfälle.

Undervisningstillfälle

Utbildning som ges vid ett visst tillfälle i en viss lokal (ev virtuell lokal) med en viss grupp studenter och en viss lärare.

Urval

Prövning och rangordning inför antagning av ansökningar till utbildningstillfälle utifrån SU fattat beslut (grundat på behörighet, merit och platstillgång) om students tillträde till viss utbildning.

Urvalsgrupp

Gruppering av meritvärden som ligger till grund för antagning. Procentuell fördelning av olika urvalsgrupper vid antagning till utbildningstillfälle.

Uppnådd andel

Uppskattning i två nivåer (50% och 80%) av hur stor andel av den individuella studieplanen som uppnåtts. Bestämmer forskarstudentens lön.

Utbildningsnivå

Högskoleutbildningen indelas i tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå, forskarnivå. Utöver dessa så finns det utbildning på förberedande nivå som kan ge behörighet till studier på grundnivå.

Utbildningsplan

Dokument som beskriver och ger föreskrifter för visst utbildningsprogram i utbildning på grund- och avancerad nivå. Jfr kursplan, men på fakultetsnivå.

Utbildningsområde

Indelningsgrund för regeringens resurstilldelning till utbildning på grund- och avancerad nivå, t.ex. medicin, undervisning, naturvetenskap. En kurs utbildningsområde fastställs av rektor. En kurs kan innehålla flera utbildningsområden.

Utbildningsresurser

Resurser som erfordras för att genomföra utbildningsmålet, t.ex. lärare, annan för utbildningen nödvändig personal, samt lokaler, visuell materiel, datorer, nätverk m.m.

Utbildningstillfälle

Kurstillfälle eller programtillfälle som erbjuds vid antagning vid viss tidpunkt.

Ämne

Avgränsat kunskapsområde med egen begränsning.

Ämnesgrupp

Grupp av samhöriga ämnen definierad av SCB

  • No labels