Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Syfte

Rapporten är en granskningsrapport och syftar till att säkerställa att andelen disputerade lärare av lärarkåren redovisas korrekt. Se IVS-rapport (PCPE02) Andel disputerade lärare av lärarkåren område-fakultet.

Målgrupp

Administratörer m.fl. på institutioner

Rapportbeskrivning

Rapporten visar professorer och lektorer som saknad markering i Primula för kompetens (640) Doktorsexamen eller (641) Doktorsexamen ej dokumenterad. Rapporten visar institution, namn, födelsedata och årsarbeten.

Begrepp

Disputerad (länk), Lärare (länk), Professor (länk), Lektor (länk), årsarbetskrafter (länk)

Datakälla och uppdatering

Uppgifterna kommer från Primula och uppdateras en gång per dygn. Det betyder att uppgifterna som visas i bästa fall visar läget hur det såg ut dagen innan.

  • No labels