Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Current »

Syfte

Rapporten syftar till att på övergripande nivå följa utvecklingen av andelen kvinnor och män inom ett urval personalkategorier.

Målgrupp

Rapporten är primärt framtagen som underlag till årsredovisning och uppföljning av verksamheten.

Rapportbeskrivning

Rapporten visar medelantal och andelar kvinnor och män i olika personalkategorier, lärare (adjunkt, lektor, biträdande lektor, professor samt övriga lärare), forskare (forskare och postdoktor), forskarstuderande (anställda med doktorandanställning) och T/A-personal (administrativ-, teknisk-, bibliotek).

Begrepp

lärare

Medelantal anställda

Datakälla

Uppgifterna är hämtade från lönesystemet Primula. Uppgifterna i Primula uppdateras en gång per dygn.

  • No labels