Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Syfte

Rapportens syfte är att visa antal publikationer samt antal sakkunniggranskade publikationer per miljon kronor FUF-intäkter, samt vilka förändringar som sker över tid. En minskning över tid kan behöva utredas.


Målgrupp

Rapporten riktar sig till all personal inom SU, särskilt personer i organisationen med behov av områdes- och fakultetsövergripande information, för att kunna följa upp hur väl forskningen utvecklas över tid.

Rapportbeskrivning

Rapporten visar antal publikationer samt antal sakkunniggranskade publikationer per miljon kronor FUF-intäkter fördelat på fakultet, område respektive lärosätesnivå. Det är svårt att jämföra fakulteterna samt områdena sinsemellan men detta mätetal syftar till att visa förändringen över tid. Observera att publiceringstiden för antalet publikationer inte sammanfaller med tiden för FUF-intäkterna utan det finns en tidsskillnad som inte har tagits i beaktelse här.

En minskning av antal publikationer över tid kan vara behöva utredas. En ökning av antal sakkunniggranskade publikationer kan vara ett tecken på en ökad mängd forskning med bra kvalitet, en hög andel sakkunniggranskat brukar eftersträvas för en hög kvalitet inom forskningen.

Begrepp och förklaring

FUF-intäkter

Publikation

Sakkunniggranskat

Datakälla och uppdatering

Uppgifterna kommer från DiVA och uppdateras en gång per dygn. Det betyder att uppgifterna vanligtvis visar hur det såg ut dagen innan. Eftersom innehållet i DiVA ständigt uppdateras och kvalitetssäkras, är uppgifterna i IVS inte konstanta över tid.
 Datakvaliteten i DiVA utgår från riktlinjerna för det nationella projektet SwePub Analys, som samlar publikationer från samtliga svenska lärosäten för analyser på nationell nivå. SwePub Analys ställer krav på data från 2012 och framåt och rapporten innehåller därför endast information fr.o.m. 2012 eftersom kvaliteten på data för tidigare år bedömts som alltför bristfällig för att tas med.

FUF-intäkter kommer från Raindance (via UDP - Utdataplattformen). Uppdatering av data sker löpande (normalt med en dags eftersläpning mot Raindance). Information om senaste laddningen finns på IVS Startsida.

 

  • No labels