Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Syfte

Syftet med rapporten är att ge en överblick över hur många helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) som universitetet har och redovisas på institutionsnivå i rapporten. Helårsstudenter baseras på studenters registreringar för kalenderåret, både förstagångs- och fortsättningsregistreringar ingår i underlaget. Uppgifter om helårsprestationer baseras på hur studenterna tar poäng under året. Med år menas i rapporten kalenderår (datumintervallet 1 januari – 31 december). 

Uppgift om prestationsgrad beräknas genom att ta helårsprestationer i förhållande till helårsstudenter. 

Rapportbeskrivning

Dessa val kan göras i rapporten:

  • År (kalenderår)
  • Fakultet
  • Studieavgift betald (alla studieavgift betald är förvalt, vilket betyder att rapporten även tar med studieavgiftsbelagd HST och HPR. Det går här att välja HST och HPR utan studieavgift, eller enbart baserat på studieavgift)
  • Område
  • Institution

I tabellen visas uppgifter om:

Summa HST och HPR per kalenderår och institution, uppdelat på finansieringsform och utbildningsområde.

Längst ned i tabellen visas även totalsumman HST och HPR, samt prestationsgraden för utsökningen.

Rapporten går även att ta ut som Excelfil för vidare bearbetning. I Excelfilen finns även möjlighet att visa rapportsiffrorna med mer än två decimalers noggrannhet.

Datakälla och uppdatering

Uppgifterna om helårsstudenter och helårsprestationer kommer från Ladok och uppdateras en gång per dygn för innevarande och föregående år. Det betyder att uppgifterna som visas i bästa fall visar läget hur det såg ut dagen innan.

För tidigare år uppdateras uppgifter om helårsstudenter och helårsprestationer en gång per vecka. IVS innehåller Ladokdata från 2007 och framåt.

För dagsaktuellt Ladokdata, eller HST / HPR för ett visst datum, kan Ladoks uppföljningsrapporter vara ett komplement till denna IVS-rapport.
Där presenteras dock Helårsstudenter och Helårsprestationer var för sig. 

HST/HPR-rapporter tas ut från Ladok ut den 1:a och 15:e varje månad och sparas på Studieadministrativ information.

För frågor om innehållet i rapporten, kontakta ladok@su.se


  • No labels