Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2018-06-07

 

2019-11-13

 

 2021-03-05

 VFU-relaterade frågor till administrativ personal
För att studenterna ska få en adekvat placering i god tid inför VFU-kursen behöver vi information om hur de ska placeras samt kunna meddela våra samverkande kommuner om VFU-tider och studenter som behöver förändrade placeringar, i enighet med samverkansavtalet.


VFU-tider
- VFU-tider ska skickas till vfu@su.se senast den 2/5 inför höstterminen och 2/10 inför vårterminen på en särskild blankett
- Så fort kurstillfälle för respektive kurs är klart så ska detta meddelas till ladok@su.se, så de kan sätta kursen i komplett, enligt samverkansavtalet ska alla VFU-kurser nästkommande termin vara inlagda i VFU-portalen senast den 15/5 och 15/10


Studentlistor - påminnelselistor
- Studenter på Grundlärarprogrammet mot fritidshem som förväntas läsa VFU III nästkommande termin ska meddelas vfu@su.se senast den 2/5 inför höstterminen och 1/11 inför vårterminen. På listan ska det framgå vilket ämne studenten ska ha VFU i.
- Studenter på Ämneslärarprogrammen HSD/ISD som förväntas läsa VFU II och III nästkommande termin ska meddelas vfu@su.se senast den 2/5 inför höstterminen och 1/11 inför vårterminen. På listan ska det framgå vilket ämne/vilka ämnen studenten ska ha VFU i.
- Studenter på KPU samt ämneslärarprogrammet MND som behöver förändrad VFU-placering inför VFU II och III nästkommande termin ska meddelas vfu@su.se senast den 2/5 inför höstterminen och 1/11 inför vårterminen. På listan ska det framgå vilket ämne/vilka ämnen studenten ska ha VFU i.
- Studenter på Yrkeslärarprogrammet som förväntas läsa VFU II och III nästkommande termin ska meddelas vfu@su.se senast den 2/5 inför höstterminen och 1/11 inför vårterminen.


Handledarkurser
- Listor med namn på deltagare på handledarutbildning samt arbetsplats och kommun meddelas VFU-sekretariat efter betygsrapportering

Registrering på VFU-kurser (VFU II och senare)
- Studenter som börjar terminen med en VFU-kurs ska registreras senast den 20/6 resp. 22/12.
- Studenter som gör VFU senare på terminen ska registreras senast tre veckor in på terminsstart.
- Studenter som registreras senare än ovan meddelas vfu@su.se. Meddela studenten att hen omedelbart ska kontakta sin VFU-placering.
- Handläggningstiden för ny VFU-placering är ca 3 veckor.
- Nytillkomna studenter från andra lärosäten som registreras på VFU-kurs ska meddelas vfu@su.se.


Inför första VFU
- Särskilda skäl för VFU-placering meddelas VFU-sekretariatet senast två veckor in på terminen. Mejla vfu@su.se
- Studenter ska uppdatera sin adress och sina kontaktuppgifter i Ladok – det är den adress som vi utgår ifrån när studenten matchas till en kommun.


Studieuppehåll/studieavbrott
- Registrera omgående studieuppehåll/avbrott i Ladok och meddela VFU-sekretariatet:
➢ Studieuppehåll/avbrott som meddelas senare än tre veckor innan VFU-kursstart måste SU ersätta kommunen för.
➢ Studieuppehåll/avbrott kan frigöra VFU-platser till andra studenter.
➢ Meddela vfu@su.se fyra veckor innan kursstart (eller löpande) om avbrott på VFU-kurs.


Frågor
Vid frågor om bytesansökningar, registerutdrag etc. hänvisas studenten till Lärarutbildningsportalen eller till VFU-sekretariatet vfu@su.se

  • No labels