Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Current »

Syfte

Rapportens syfte är att nedbrutet på institution visa antalet nyrekryterade professorer, fördelat på män och kvinnor.

I regleringsbrevet för budgetåret 2015 avseende Stockholms universitet finns ett särskilt rekryteringsmål för professorer enligt nedan.

"Under 2012–2015 ska minst 35 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer."

Målgrupp

Verksamhetsföreträdare vid universitetet på såväl övergripande nivå som på fakultets- och institutionsnivå.

Rapportbeskrivning

Rapporten visar antalet nyrekryterade professorer. Ett mål är att få en jämnare könsfördelning mellan antalet kvinnor och män inom professorskåren. Ett glidande medelvärde över 4 år visar hur väl målet på minst 35 % kvinnor uppfylls.

Ett fåtal professorer hör organisatoriskt till universitetsförvaltningen. Dessa ingår därför inte i någon av de redovisade fakulteterna utan enbart i de rapporter som visar totaler för samtliga nyrekryterade professorer vid Stockholms universitet.

Begrepp

nyrekryterad professor

professor

Datakälla

Uppgifterna är hämtade från lönesystemen Primula och HR-plus.

  • No labels