Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Syfte

Syftet med rapporten är att få en samlad bild av utvecklingen för de forskningsindikatorer som universitetsledningen pekat ut som de viktigaste för att ge en samlad bild av hur verksamheten har utvecklats under det gångna året.

En indikator som inte uppvisar siffror som man är nöjd med eller som visar på en negativ trend över tid kan peka på att något behöver göras. En indikator kan ofta tjäna som underlag diskussioner samt utgöra underlag för att sätta upp aktiviteter i universitetets strategier (se appendix Åtgärdsplan) eller för att sätta upp enskilda mål i exempelvis en verksamhetsplan. Aktiviteterna och målen i en strategi eller verksamhetsplan är ofta i form av något man vill jobba extra med under en viss tid för uppnå en förbättring. En indikator kan även användas som underlag till den riskanalys som årligen upprättas. Ibland används begreppet nyckeltal istället för indikator.

Målgrupp

Målgruppen är chefer på olika nivåer. Rapporten utgör även underlag för den redovisning som görs för universitetsstyrelsen varje år (vanligtvis vid aprilmötet).

Rapportbeskrivning

Rapporten går att köra på SU-, områdes-, fakultets- respektive institutionsnivå.

Varje indikator visas med separata diagram som visar utvecklingen för indikatorn över tiden. Om man klickar på en punkt i ett linjediagram eller en stapel i ett stapeldiagram (när pekaren ändrar symbol till en hand) så kommer man vidare till en mer detaljerad rapport. Den nya rapporten öppnas med samma år som man klickat på.

DiagramKort beskrivning
Antal publikationerVisar antal publikationer samt antal sakkunniggranskade publikationer. En stor andel sakkunniggranskade publikationer brukar ses som ett tecken på hög kvalitet inom forskningen.
Andel sakkunniggranskade publikationer på andra språk än svenskaVisar andelen sakkunniggranskade publikationer på andra språk än svenska. En stor andel publikationer på andra språk ses som ett tecken på internationalisering och ökar möjligheten att nå en bredare målgrupp.
Publikation per miljon kr (FUF-intäkter)

Visar antal publikationer per miljon kronor FUF-intäkter. Ett relativt trubbigt mått (ett bättre mått hade nog varit om det hade gått att ta fram kostnad per publikation på något bra sätt) men som ändå kan användas för att se på förändringar över tid. Om antal (särskilt vad gäller sakkunniggranskade) publikationer per miljon kr minskar över tid kan det vara ett tecken på att se över hur väl forskningen utvecklas.

Begrepp och förklaring

DiVA

Publikation

Sakkunniggranskat

Datakälla och uppdatering

Uppgifterna i denna rapport hämtas från ekonomi-, och forskningssystemen (DiVA). Uppdateringar från respektive källsystem in till IVS sker varje natt men pga av att mycket av uppgifterna är aktuella främst efter ett bokslut så förändras inte rapporten så ofta.

  • No labels