Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Syfte

Syftet med rapporten är att få en samlad bild av utvecklingen för de personalindikatorer som universitetsledningen pekat ut som de viktigaste för att ge en samlad bild av hur verksamheten har utvecklats under det gångna året.

En indikator som inte uppvisar siffror som man är nöjd med eller som visar på en negativ trend över tid kan peka på att något behöver göras. En indikator kan ofta tjäna som underlag diskussioner samt utgöra underlag för att sätta upp aktiviteter i universitetets strategier (se appendix Åtgärdsplan) eller för att sätta upp enskilda mål i exempelvis en verksamhetsplan. Aktiviteterna och målen i en strategi eller verksamhetsplan är ofta i form av något man vill jobba extra med under en viss tid för uppnå en förbättring. En indikator kan även användas som underlag till den riskanalys som årligen upprättas. Ibland används begreppet nyckeltal istället för indikator.

Målgrupp

Målgruppen är chefer på olika nivåer. Rapporten utgör även underlag för den redovisning som görs för universitetsstyrelsen varje år (vanligtvis vid aprilmötet).

Rapportbeskrivning

Rapporten går att köra på SU-, områdes-, fakultets- respektive institutionsnivå.

Varje indikator visas med separata diagram som visar utvecklingen för indikatorn över tiden. Om man klickar på en punkt i ett linjediagram eller en stapel i ett stapeldiagram (när pekaren ändrar symbol till en hand) så kommer man vidare till en mer detaljerad rapport. Den nya rapporten öppnas med samma år som man klickat på.

DiagramKort beskrivning
Andel disputerade lärare av lärarkåren (årsarbetskrafter)

Visar två saker i samma diagram

  1. Andelen disputerade lärare av hela lärarkåren (antal disputerade/antal lärare)
  2. Andelen kvinnor av det totala antalet professorer (antal kvinnliga disputerade/ antal disputerade totalt)

Grunden för beräkningarna är antal årsarbetskrafter (se begrepp nedan).

Andel professorer (årsarbetskrafter)

Visar två saker i samma diagram

  1. Andelen professorer av hela lärarkåren (antal professorer/antal lärare)
  2. Andelen kvinnor av det totala antalet professorer (antal kvinnliga professorer/ antal professorer totalt)

Grunden för beräkningarna är antal årsarbetskrafter (se begrepp nedan).

Andel kvinnor av nyrekryterade professorerVisar andelen kvinnor bland nyrekryterade professorer. Regeringen ställer höga krav på att anställa fler kvinnor som professorer.
Medelantal anställda och årsarbetskrafterVisar medelantal anställda samt antal årsarbetskrafter (se begrepp nedan).
 Andel visstidsanställda per år. Visar andelen av den forskande- och undervisande personalen som har en tidsbegränsad anställning. Årsarbetskrafter fördelat på LAS respektive HF och avtal.

Begrepp och förklaring

Medelantal anställda

Professor

Årsarbetskrafter

Datakälla och uppdatering

Uppgifterna i denna rapport hämtas från en rad olika datakällor såsom ekonomi-, personal-, student- och forskningssystemen. Uppdateringar från respektive källsystem in till IVS sker varje natt men pga av att mycket av uppgifterna är aktuella främst efter ett bokslut så förändras inte rapporten så ofta.

  • No labels