Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Current »

Syfte

Rapporten visar information om kapitalförändring på område eller fakultetsnivå.

Målgrupp

Målgruppen för denna rapport är personer i organisationen med behov av områdes- och fakultetsövergripande resultatinformation.

Rapportbeskrivning

 

Det urval som kan göras är:

  • År
  • Organisationsnivå = område eller fakultet
  • Område = humanvetenskapliga eller naturvetenskapliga området

Om man exempelvis väljer fakultet i kombination med humanvetenskapliga området så tar rapporten bara fram uppgifter för de tre fakulteterna som ingår i det valda området.

Övrigt om rapporten:

  • Alla belopp redovisas i tusentals kronor.
  • Summa kapitalförändring i procent (diagram två) bör ligga mellan 0 och + 10%. Under 0 % och över 10 % markeras med röd färg för att markera att man inte bör ligga inom detta intervall.
  • Institution 701 - Områdesnämnden för humanvetenskap - ingår i resultatet för det Humanvetenskapliga området men institutionen ingår inte i resultatet på fakultetsnivå då den inte tillhör någon fakultet.
  • Rapporten inkluderar inte institutionsnummer 199;299;399;499, dessa institutionsnummer används för att fördela förvaltningens resultat till fakulteterna.

 

Följande konton summeras under respektive post i tabellsammanställningen

 

TabellpostKonton
Intäkter

IVS-rapport - Intäkter

Kostnader

IVS-rapport - Kostnader

Årets kapitalförändring

Intäkter - Kostnader

Årets kapitalförändring i procent

Årets kapitalförändring / Intäkter (i procent)

Summa kapitalförändring

Årets kapitalförändring + Kapitalförändring sedan tidigare år

IVS-rapport - Kapitalförändringar sedan tidigare år

Summa kapitalförändring i procent

Summa kapitalförändring / Intäkter (i procent)

 

Diagram ”Summa Kapitalförändring tkr”

Diagrammet visar den faktiska kapitalförändringen (i tkr) per område eller fakultet.

 

Diagram ”Summa Kapitalförändring %”

Diagrammet visar kapitalförändring i förhållande till intäkter (inkl erhållna medel för vidaretransferering).


Gränsvärden för signalfärger

Datakälla och uppdatering

All information som visas i rapporten kommer från Raindance (via UDP - Utdataplattformen). Uppdatering av data sker löpande varje natt.


  • No labels