Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Current »

Syfte

Rapporten ger en resultatöversikt för institutioner kopplade till en viss fakultet.

Målgrupp

Målgruppen för denna rapport är personer i organisationen med behov av översiktlig resultatinformation. Rapporten möjliggör resultatanalys, samt resultatjämförelse mellan institutioner och år vid vald fakultet.

Rapportbeskrivning

Från menyn väljs önskat årtal samt fakultet. Från resultatrapporten är det möjligt att generera underrapporter för UGA respektive FUF. Observera att indirekta aktiviteter (55-89999) fördelas vid helårsbokslut varför UGA respektive FUF endast ger fullständig information när helårsbokslut upprättats för valt rapportår.

 

Följande institutionsintervall inkluderas under respektive fakultet:

 

Fakultet
Institutionsselektering
Humanistiska100-198
Juridiska200-298
Samhällsvetenskapliga300-398
Naturvetenskapliga400-498

 

Följande konton summeras under respektive post i tabellsammanställningen:

 

Tabellpost
Kontoselektering
Intäkter3-39999;7311-7429;8711
Kostnader4-69999;7711-7999
Årets kapitalförändring3-8998
Årets kapitalförändring/Intäkt. %3-8998/((3-39999)+(7311-7429)+8711)
Summa kapitalförändring2070-2071; 3-8998
Summa kapitalförändring/Intäkt.%3-8998+2070-2071/((3-39999)+(7311-7429)+8711)
AktiviteterAktivitetsselektering
Resultatrapport ”Allt”1-99999
Underrapport ”UGA”1-19999
Underrapport ”FUF”2-39999

 

Gränsvärden för signalfärger

Datakälla och uppdatering

All information som visas i rapporten kommer från Raindance via UDP. Uppdatering av data sker löpande med två dagars eftersläpning.

 

  • No labels