Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 25 Next »

 Syfte

Rapporten presenterar vald institutionen eller enhets resultat i tabell respektive diagramform. Man kan även se budget samt utfall för föregående år.

Målgrupp

Målgruppen för denna rapport är personer i organisationen med behov av översiktlig resultatinformation. Rapporten möjliggör resultatanalys, samt resultatanalys i förhållande till budget för vald institution/enhet under vald tidsperiod.

Rapportbeskrivning

Från menyn väljs önskad institution, eventuell enhet, period samt år som man önskar granska. Rapporten bör endast genereras för period som avslutats med bokslut, först då har bidragsintäkter avräknats.

Tabellen "Sammanställning" och diagram "Kapitalförändring över tid"  visar årets kapitalförändring samt  summa kapitalförändring.

Konton som inkluderas under respektive beloppsrad redovisas i separata rapporter som hämtar uppgift om vilka konton som ingår i respektive grupp.

                                       

SammanställningKonton / Beräkning
Årets kapitalförändringSumma intäkter - Summa kostnader
Årets kapitalförändring %Årets kapitalintäkter / Summa intäkter
Kapitalförändring sedan tidigare år

IVS-rapport - Kapitalförändringar sedan tidigare år

Summa kapitalförändringÅrets kapitalförändring + Kapitalförändring sedan tidigare år
Summa kapitalförändring %Summa kapitalförändring / Summa intäkter

Ej förbrukade bidragsmedel

IVS-rapport - Ej förbrukade bidragsmedel

Utgående balanserade medelSumma kapitalförändring + Ej förbrukade bidragsmedel
Återstående avskrivningar

IVS-rapport - Återstående avskrivningskostnader

Diagram

Rapportbladet innehåller fyra diagram

Första två diagram "Utfall och budget för intäkter" och "Utfall och budget för kostnader" illustrerar motsvarande tabeller "Intäkter" och "Kostnader"

Följande två diagram "Intäkter per månad (budget = årsbudget/12)" och "Kostnader per månad (budget = årsbudget/12"  visar intäkter resp kostnader per månad där budget=årsbudget/12

Det sista diagrammet "Kapitalförändring över tid" visar historiken i institutionens kapitalförändring- både per år och som ackumulerat värde.

Gränsvärden för signalfärger

Datakälla och uppdatering

All information som visas i rapporten kommer från Raindance (via UDP - Utdataplattformen). Uppdatering av data sker löpande (normalt med en dags eftersläpning mot Raindance).

Information om senaste laddningen finns på IVS Startsida.

 

  • No labels