Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 9 Next »

Syfte

Syftet med rapporten är att ge en överblick över vilka en kostnadsbärare status ur ett ekonomiskt perspektiv. En rapportlista visas med möjligheten att borra sig ned till kostnader en kostnadsbärare.

Målgrupp

Målgruppen är i huvudsak ekonomer vid institutionen och forskare med koppling till kostnadsbärare. Rapporten är framtagen för att vara ett analysunderlag för en kostnadsbärare, samt att ge möjlighet att följa kostnadsredovisning.

Rapportbeskrivning

Generellt om hur du navigerar i mappar i Beslutsstödsverktyget IVS.

När du loggat in i IVS och valt området Ekonomi klickar du på mappen 'Kostnadsbärare'. Du kör sedan rapporten 'Kostnadsbärare (Ennnn)' genom att klicka på den. Du väljer först kostnadsbäraren och eventuellt också år. Kostnadsbäraren är 6 siffror långt, koden består av institutionsnummer + ett tresiffrigt löpnummer.

I normalfallet delas kostnadsbärarna vid en institution upp på följande sätt:

En kostnadsbärare för anslagsfinansierad grundutbildning samt en för anslagsfinansierad forskning/forskarutbildning, sedan en kostnadsbärare för varje externmedelsprojekt. I de fall flera externmedelsprojekt på ett tydligt sätt är samma kärnverksamhet, exempelvis en forskares forskningsprojekt finansieras av två olika finansiärer, finns dessa externmedelsprojekt på samma kostnadsbärare.

I vissa fall spänner en kostnadsbärare över flera institutioner och då använder alla inblandade institutionerna samma kostnadsbärare och institutionsnumret i kostnadsbäraren blir huvudinstitutionens institutionsnummer.

All stödverksamhet, oavsett om det är stödverksamhet på institutionsnivå eller en kostnad för förvaltning eller fakultet, har kostnadsbäraren 999999.

Klicka på ”NÄSTA/NEXT” och du kommer till nästa sida med en översikt över budget och utfall, aktiviteter och projekt, intäkter och kostnader, fördelat över år. Där kan man också klicka på alternativet ”projekt knuten till kostnadsbäraren” för att komma till en projektöversikt. I projektlistan finns som sista kolumn en indikation på om det finns felkonteringar på projektet.

Datakälla och uppdatering

All information som visas i rapporten kommer från Raindance via UDP. Uppdatering av data sker löpande med två dagars eftersläpning. Det betyder att uppgifterna som visas i bästa fall visar läget hur det såg ut två dagar innan.

 

  • No labels