Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Syfte

Syftet med rapporten är att ta fram information om registreringar knutna till antagen student som i sin tur är aktiv och går att knyta till ett program/inriktning samt starttermin. Syftet är att kunna överblicka flödet av studenter som exempelvis mellan institutioner och terminer.

Testfall

Det finns testfall dokumenterade för rapporten på följande sida:

Målgrupp

För studieadministratörer, programansvariga, storkursansvariga samt studievägledare kan rapporten utgöra ett underlag för utbildningsplanering.

För prefekter och administrativa chefer kan rapporten utgöra ett beslutsunderlag för framtida utbildningsutbud, rekryteringsåtgärder m.m. vid institutionen. Rapporten även användas för övergripande planering av utbildningsledare/motsvarande på fakulteten.

Rapportbeskrivning

Rapporten visar information om hur många individer som varit registrerade under en viss termin. Rapporten ger information om programtillfällets normaltid, tiden från och med starttermin till och med slutterminen. Slutterminen räknas fram utifrån starttermin och längd samt studietakt.

Begrepp

Program

Inriktning

Kull

Kursregistreringstermin

Datakälla och uppdatering

Uppgifterna om antal registrerade är hämtade från Ladok och uppdateras en gång per dygn. Det betyder att uppgifterna som visas i bästa fall visar läget hur det såg ut dagen innan.

  • No labels