Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 43 Next »

Ser ut som att denna ska ändras till att beskriva EIPR03. Dokumentationsknappen i den rapporten länkar hit. EIPR02 finns inte längre.


Syfte

Syftet med rapporten är att ge en överblick över vilka projekt som bedrivs på universitetet och dess status ur ett ekonomiskt perspektiv. En rapportlista visas med möjligheten att borra sig ned till kostnader  och verifikationer.

Rapporten kan användas som ett analysunderlag vid projektstyrning. Den ger användaren möjlighet att analysera kostnadernas sammansättning och utveckling.

Rapporter har fyra olika delrapporter eller nivåer:
-Rapportlista
-Ett projekt-Kostnader
-Ett projekt-Verifikationsrapport
-Ett projekt-Personalkostnader

Dataunderlaget till rapporten kommer från ekonomisystemet Raindance och personalsystemet Primula. Överföring av data från Raindance sker dagligen, med en dags eftersläpning.Från Primula överförs data en gång i månadnaden i samband med att löneverifikationerna registreras.

Målgrupp

Forskare utgör målgrupp för denna rapport.

Rapportbeskrivning

Ett projekt- Rapportlista

Vid rapportgenerering gör du ett urval enligt nedanstående begrepp:

 • Institution
 • Forskarnummer
 • Forskarnamn
 • Projektnummer
 • Projektnamn

Utifrån den utsökningen får man fram en projektlista där man ser kolumner med "Forskarkod" och "Forskarnamn", "Projektnummer","Dagar kvar", "Kvar av beviljat belopp", samt "Datum för beslut"

 • "Forskarkod" och "Forskarnamn" syftar på projektansvarig forskare. 
 • "Projektnummer" fungerar som länk till detaljrapporten. 
 • "Dagar kvar" är antalet dagar i perioden från dagens datum fram till sista dispositionsdatum.
 • "Kvar av beviljat belopp" visar "totalt beviljat belopp" minus totala kostnader.
  OBS! Det beviljade beloppet hämtas från Raindance projektreskontra och är alltså ett "inregistrerat" belopp.
 • "Datum för beslut" hämtas på samma sätt som "beviljat belopp" från projektreskontran i Raindance.
Ett projekt- Kostnader

I kostnadsrapporten ser man först basinfo om projektet- Projektnummer, Projektnamn, Forskarnummer, Forkarnamn, Dispositionsdatum och Dagar kvar till Dispositionsdatum . (Dagar kvar illustreras med färgsymbol, vid mindre än 30 dagar kvar blir färgsymbolen röd)
I projekthuvudet finns också info om Beviljat belopp, Kvar av beviljat belopp (dvs Beviljat belopp - kostnader), Disponibelt belopp (dvs Inbetalningar - kostnader), Återstående avskrivningar och  Avlyft i procent.
(Avlyft vid bidragsprojekt= % av de totala kostnader exkl. avlyft
och Avlyft vid anslags/uppdragsprojekt = % av direkt lön inkl LKP )

Diagram 1. Beviljat belopp, inbetalningar, kostnader

Stapeldiagram med tre staplar illustrerar tre begrepp- beviljat belopp, inbetalningar och kostnader.

Diagram 2. Totala kostnader

Horistontella "taklinjen" på diagrammet markerar beviljat belopp
Kostnader presenteras som akumulerade kostnader och varje kostnadsslag har sin egen färg.

Tabell Kostnader (Uppgifter finns från år 2008)

Tabellen Kostnader består av kostnader, summerat per kostnadsslag och månad.
Uppgifter finns för hela projektet, dock med början av år 2008
Första kolumnen "Total" visar nuvarande summerade kostnader (Vänsterplacerad för att användaren ska slippa scrolla till höger)

Raden "Personalkostnader" är länkad till nästa rapport

Ett projekt -Personalkostnader

Länken "Personalkostnader" öppnar en ny rapport och visar kostnader importerade från personalsystemet.

Ett projekt- Verifikationsrapport

Presenterar kostnader på verifikationsnivå

Datakälla och uppdatering

Dataunderlaget till rapporten kommer från ekonomisystemet Raindance och personalsystemet HR+/Primula. Laddningar sker dagligen. Dock kräver data från ekonomisystemet omformatering och inregistrerade verifikationer från ekonomisystemet syns i IVS tidigast efter ett dygn, från personalsystemet produceras löneverifikationer en gång i månaden.

 

 • No labels