Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 11 Current »

Syfte

Syftet med rapporten är att ge aktuell information om löneläget för ett urval befattningar (befattningsgrupper) vid Stockholms universitet. Information om löneläget kan utgöra ett stöd t ex i samband med rekrytering av nya medarbetare.

Målgrupp

Arbetsgivarföreträdare (chefer m.fl.) och fackliga företrädare vid Stockholms universitet.

Rapportbeskrivning

Rapporten visar antalsuppgifter och löneläget för en befattningsgrupp. Statistiken redovisas per fakultet och totalt för Stockholms universitet.

Begrepp

 

 Urval för rapporten, med de val som görs innan rapporten körs, klicka här för att öppna upp.

Befattningsgrupp

Här väljs befattningsgrupp. Med befattningsgrupp avses en gruppering av befattningsbenämningar eller en enstaka befattningsbenämning. I den nu aktuella lönestatistiken kan fem olika befattningsgrupper väljas: Adjunkt (Adjunkt, Universitetsadjunkt, Adjunkt gäst, Adjunkt adjungerad), Lektor (Lektor, Universitetslektor, Lektor utländsk, Universitetslektor befordrad adjunkt), Professor (Professor kallad, Professor befordrad universitetslektor, Professor, Professor adjungerad, Professor befordrad forskare, Gästprofessor), Biträdande Lektor och Postdoktor.

Statistikmånad

Uppgifter om de anställdas löner hämtas från lönesystemet Primula två gånger per år (mars och september).

Lönebegrepp

Lönestatistiken redovisas i två olika lönebegrepp. Enbart grundlön eller grundlön + fasta lönetillägg (Fast lön). Exempel på fasta lönetillägg är prefekttillägg och studierektorstillägg.

 

Rapportens tabellkolumner

10:e percentil (P10)

10:e percentil innebär att 10 % av individerna i gruppen har lägre lön och 90 % har högre lön än den 10:e percentillönen. 10:e percentillönen redovisas endast om det är minst 21 individer i gruppen.

Undre kvartilen

Undre kvartilen innebär att 25 % av individerna i gruppen har lägre lön och 75 % har högre lön än den undre kvartillönen. Undre kvartillönen redovisas endast om det är minst 9 individer i gruppen.

Median

Median innebär att 50 % av individerna i gruppen har lägre lön och 50 % har högre lön än medianlönen. Medianlönen redovisas endast om det är minst 5 individer i gruppen.

Övre kvartilen

Övre kvartilen innebär att 75 % av individerna i gruppen har lägre lön och 25 % har högre lön än den övre kvartillönen. Övre kvartillönen redovisas endast om det är minst 9 individer i gruppen.

90:e percentilen (P90)

90:e percentilen (P90) innebär att 90 % av individerna i gruppen har lägre lön och 10 % har högre lön än den övre kvartillönen. 90:e percentillönen redovisas endast om det är minst 21 individer i gruppen.

Spridning

Spridning är beräknad som relationen mellan P90 och P10 uttryckt i %.

Datakälla

Uppgifterna är hämtade från lönesystemet Primula.

  • No labels