Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Genom att navigera till Utbud har du möjlighet att arbeta med kurstillfällen som ska erbjudas till studenterna. 

När du öppnar fliken Utbud har du möjlighet att filtrera fram valda utbildningar genom att ange sök-kriterier och klicka på knappen Visa.

Tillfällen publiceras i den tryckta katalogen, i Ladok, NyA, samt universitetets webbkatalog.

Klicka på bilden för att förstora den.

 

Fält

Betydelse

InstitutionDen institution du har behörighet till är redan inställt i Inst-fältet när du öppnar Utbudsfliken.

Antagningsförfarande

Ange NyA eller genom endast registrering, det vill säga utan något antagningsförfarande.

Utbildningsnivå

En utbildning är antingen på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå. En kurs kan inte ha två nivåer samtidigt.

Typ

En utbildning är antingen en kurs, ett program, en inriktning eller en forskarkurs.

Utbudsstatus

Utbudet på en utbildning kan ha statusen utkast, klar för granskning, godkänd, eller inställd.

Kod/benämningSkriv in kursens kod eller benämning om du snabbt vill söka fram ett kurstillfälle.

Internationella studenter

Samtliga utbildningar, endast utbildningar som erbjuds internationella studenter eller alla utom utbildningar som erbjuds internationella studenter.

SU/Ämne

Ämnesrubrik i Stockholms universitets utbildningskatalog (tryckt och webbaserad).

Ingår i utbud från/till

Ingår i utbud från/till.

AntagningsomgångVälj i drop-downlistan den antagningsomgång du är intresserad av.

Knappar och Ikoner

 • Visa: Listar befintliga utbildningar enligt dina urvalskriterier.
 • Nollställ: Nollställer formuläret så att du kan ange nya sök-kriterier.
 • Sammanställ: Genom att klicka på ”Sammanställ” får man en sammanställning över de utbildningar man filtrerat fram.
  Sammanställningen innehåller all information om utbildningarna, t ex sökord och andra klassificeringar, svenska och engelska beskrivningstexter och annan kringinformation.
  Sammanställningen kan skrivas ut genom att klicka på ikonen för Skriv ut i formulärets övre högra del.
 • Katalog visar den information som kommer att utgöra underlaget till den tryckta utbildningskatalogen.

 

Klicka på bilden för att förstora den.

Visningslistan

Genom att klicka på rubriken i respektive kolumn kan du sortera och sortera om ditt framsökta innehåll i visningslistan enligt följande.

Kolumn

Sortering

Kurs/Program

Utkast för sig samt kurs- och programkod i alfabetisk ordning.

Benämning

I alfabetisk ordning.

Poäng

I numerisk ordning.

Utbildningsnivå

Utkast, grundnivå, avancerad nivå.

Utbudsstatus

Anger i vilken status respektive tillfälle befinner sig.

SU/Ämne

I alfabetisk ordning.

Status

De kurstillfällen du har filtrerat fram i visningslistan har olika status.

 • Inga tillfällen: Med detta menas att kursen inte har några tillfällen inom det valda terminsintervallet.
 • Utkast: Tillfället är skapat men ännu inte klart för granskning.
 • Klar för granskning: Tillfället är färdigt att granskas men granskning har ännu inte genomförts.
 • Godkänt: Tillfället är färdig-granskat och kan ingå i utbudet till studenterna.
 • Inställd: Tillfället är inställt.

Blandad status: Kurser som har fler än ett tillfälle och där inte alla tillfällen har samma status, visar detta med Inst+Studadm eller Studadm.

 • Inst+Studadm: Tillfällen med status utkast eller klar för granskning.
 • Studadm: Tillfällen med status klar för granskning eller godkänt.

Tillfällen

I fliken Tillfällen kan du dels skapa utbildningstillfällen. Du kan också lägga till information om hur din utbildning ska marknadsföras.

Fliken är indelad i två sektioner: generell information för tillfällen och skapade tillfällen. Den generella informationen är densamma för alla tillfällen som skapas medan informationen som läggs in i varje enskilt tillfälle endast gäller detta tillfälle.

Generell information kurstillfälle: Generell information programtillfälle:   
Generell information programinriktningstillfälle:

Klicka på bilden för att förstora den.    


Klicka på bilden för att förstora den.    


Klicka på bilden för att förstora den.    Har ni utbildningar som går mer sällan men som inte ingår i aktuella utbudet, men där ni vill visa i webbkatalogen att utbildningen ändå finns, då kan ni bocka för denna ruta:

Se mer om Forcera i Polopolymanualen

För kurser på avancerad nivå finns rutan Ges som forskarkurs längst upp.


Fält

Betydelse

Ges som forskarkurs

Anges för kurser på avancerad nivå som även ges på forskarnivå.

Sökord NyA

Ange sökord som kan användas på antagning.se och su.se.

Sökord SU

Ange sökord som kan användas på.su.se. Lägg till nya sökord med "plustecknet".

(Kursens webbsida

Ange den webbadress där utbildningen närmare presenteras om sådan finns. Länken har ingen plats på utsidan/webbkatalogen i nuläget och kan därför lämnas.)

Länk till information om utbildningen på tredje språk

Ange den webbadress där information om utbildningen ges på tredje språk om sådan finns.

NyA/Benämning

Anges för programinriktningar. Används då programinriktningen exponeras i webbkatalogen och på antagning.se.

Nyckelord, svenska

Nyckelord används på antagning.se och i webbkatalogen på su.se

Ange upp till 15 ord i fritext. Separera orden med kommatecken. Antagning.se sparar endast 15 ord och endast de ord eller delar av ord som ryms inom de första

1000 tecknen.

OBS! Det måste vara enskilda ord. "Socialt arbete" eller "IT-strateg" fungerar inte. Skriv då förslagsvis "socialt, arbete" respektive "IT, strateg" istället.

Tänk på att ju fler nyckelord, ju sämre träffresultat. Håll det till ett fåtal riktigt bra nyckelord istället.

Nyckelord, engelska

Nyckelord används på universityadmissions.se och i webbkatalogen på su.se

Ange upp till 15 ord i fritext. Separera orden med kommatecken. Universityadmissions.se sparar endast 15 ord och endast de ord eller delar av ord som ryms inom de första

1000 tecknen.

OBS! Det måste vara enskilda ord. "Socialt arbete" eller "IT-strateg" fungerar inte. Skriv då förslagsvis "socialt, arbete" respektive "IT, strateg" istället.

Tänk på att ju fler nyckelord, ju sämre träffresultat. Håll det till ett fåtal riktigt bra nyckelord istället.

SU/Ämne

Välj i värdelistan den ämnesrubrik utbildningen går in under i webbkatalog och tryckt katalog.

NyA/Examen som utbildningen leder till

Välj i värdelistan den examen som programmet leder till.

NyA/Typ av utbildning

Välj i värdelistan den nivå utbildningen är på.

Nya/Krav på tidigare studier

Välj i värdelistan de krav på tidigare studier som utbildningen har.

Beskrivning

Öppna inregistreringsfält genom att klicka på den lilla blå pilen.

Publiceras i utbildningskatalog på www.su.se

Med valfritt antal tecken kan du ange den text som beskriver utbildning på universitetets webbsida. Fältet öppnas genom att du klickar på den lilla blå pilen vid "Beskrivning".

Särskild behörighet, plan

Visar den behörighet som angetts i planen.

Särskild behörighet, katalog

Anges, i förekommande fall, av studentavdelningen.

Områdesbehörighet

Områdesbehörighet väljs en gång per utbildning och utgör ett komplement i rekryteringen vid meritvärdering och urval för utbildningar som riktar sig till högskolenybörjare.

Ingår i utbudetKryssa i rutan om kursen ska ingå i utbudet. Kursen kommer då med under fliken Utbud oavsett om det finns ett aktuellt tillfälle eller inte.

Skapa kurs- och programtillfällen

 1. Öppna kursen/programmet du vill skapa tillfällen till. Status måste åtminstone vara Inrättad för att detta ska vara möjligt.
 2. Gå in under fliken Tillfällen. Fyll i all generell information som är obligatorisk.
  Ta ställning till övriga möjligheter att komplettera med information. Exempelvis programmets/kursens hemsida, sökord, om kurstillfället ska annonseras på särskilt vis osv. För inriktningar ska en särskild NyA-benämning anges. Denna används då programinriktningar presenteras fristående från sitt huvudprogram, i t ex webbkatalog och antagning.se
 3. Klicka längst ner till höger på knappen Skapa nytt tillfälle. Det går att återanvända uppgifter från tidigare program- och kurstillfällen. Välj i sådana fall att bocka för Baserat på ett annat tillfälle och markera i rullisten vilket.
 4. I formuläret som kommer fram (nedanför listan över tillfällen) fyller du i alla obligatoriska uppgifter och tar ställning till de övriga.
 5. Tryck på knappen Spara för att lagra informationen.
 6. Knappen Klar för granskning används när du är klar med ditt program-/kurstillfälle och det kan granskas av Antagningsgrupp

                                                                                                                          

Klicka på bilden för att förstora den.


Kurstillfällen
  Programtillfällen / Programinriktningstillfällen

    Klicka på bilden för att förstora den.    Klicka på bilden för att förstora den.


                                                                                                                                

FältBetydelse

Studieform

Ange studieform normal, distans eller distans via internet. Om du väljer något av distansalternativen får du fram ett fält där du anger hur många fysiska träffar kursen har. Ange 0 om kursen inte har några träffar.

Studietakt

Ange med vilken fart kursen/programmet går.

Kurstid

Välj i värdelistan vilken tid undervisningen ges.

Ort

Välj i värdelistan vid vilken ort kursen/programmet ges.

Finansieringsform

Ange finansieringsform om kursens/programmets HST och HPR ska särredovisas ekonomiskt, t ex uppdragsutbildning.

Startar terminens första/andra del

Ange om kurstillfället börjar första eller andra delen av terminen. Används på antagning.se som hjälp för studenterna att planera sina studier över terminen. Det finns ingen absolut koppling mellan SUs perioder och denna indelning.

Tillfällesperiod

Om ditt kurstillfälle inte startar eller slutar vid normal terminsstart eller terminsslut anger du den avvikande tidpunkten här. Observera att Startar terminens första/andra del måste stämma med tillfällesperioden.

Programstart/ProgramslutAnge hela studieperioden, t.ex 180 hp program på helfart skall ha programslut sex terminer från programstart. Förtryckta poäng visar antal poäng termin 1 (30hp för heltidsstudier, 15 hp för halvtidsstudier)

Ytterligare information om utbildningen (webbadress)

Här har du möjlighet att ange en webbadress för kompletterande information. Anges på formatet

http://www.blablabla.su.se

Undervisningsspråk

Välj vilket språk undervisningen ges på. Undervisningsspråk anges nu genom att dra språket eller språken till rutan till vänster. Det går att flytta om språken i sin lista och även att flytta tillbaka dem till listan över tillgängliga språk. På Antagning.se visas endast 1 språk och det är det som du placerar överst.

Tillfället öppet för internationella studenter

Ange om tillfället passar internationella studenter. Tillfället dyker då upp på University Admissions.

Undantag för krav på svenska för grundläggande behörighetAnvänds på tillfällen som riktar sig till internationella studenter.

Antagningsförfarande

Ange om antagning sker via antagning.se. Institution/endast registrering används enbart för kurser inom program.

AntagningsomgångAnge vilken antagningsomgång tillfället ska ingå i.

Exempel:

 • HT2019 - Den stora antagningsomgången
 • IKHT19 - Internationella kurser
 • MASTERHT19 Internationella masterprogram
 • SKOLHT19 - Skolverket lärarlyft
 • ST2019 - Sommarkurser

Publicera detta tillfälle på www.su.se

Ange här om publicering på webb ska ske. Denna ruta måste vara ikryssad för att tillfället ska synas i webbkatalogen samt på Antagning.se (vid antagningsförfarande NyA). Om kurs endast ges inom program ska rutan för detta kryssas i under Antagningsförfarande men kursen ska ändå publiceras för att programstudenter ska kunna söka den (vid antagningsförfarande NyA).

Övrig antagningsinformation

Välj här annan antagningsinformation, t ex om ansökningstid avviker.

Urval

Ange hur urval sker till utbildningen; vilken andel av antagna studenter som antas på betyg respektive på högskoleprov etc.

Särskilt urvalKlickas i om utbildningen inte ska ha ett av de i listan angivna urvalen. Särskilt urval läggs in i samråd med Antagningen och meddelas per mail till antalla@su.se

 

Öppna ett tillfälle för redigering

Genom att klicka på tillfälleskoden öppnas formulär för redigering av tillfällen. Se avsnittet om tillfällen i föregående kapitel.

Endast tillfällen med status utkast och klar för granskning kan redigeras. Godkända tillfällen, dvs tillfällen som har tillfälleskod är låsta.

Klicka på bilden för att förstora den.


Ämneshantering

Under Ämneshantering redigerar man ämnets beskrivningstext som visas i den tryckta och i den webbaserade utbildningskatalogen.

Klicka på kolumnrubriken för att sortera om visningslistan efter dina behov.

Kolumn

Betydelse

Ämne

Ämnesbeteckning

Grupp

Anger ämnesgrupp

Senast ändrad

Det datum då en ändring senast gjordes på ämnet.

Skapad

Det datum då ämnet skapades.

Ta bort

Ger dig möjlighet att ta bort ämnet. Du får en kontrollfråga där du godkänner raderingen.

Ämnesbeskrivning

Klicka på ämnesnamnet och använd fliken Ämnesbeskrivning för att lägga in/redigera beskrivningen av ämnet i den tryckta katalogen samt på webben. Klicka på ämnet du vill arbeta med.

Fält

Betydelse

Ämnesnamn

Ange ämnets benämning i detta fält.

Ämnesnamn Engelska

Ange den engelska benämningen i detta fält.

Institution

Välj en institution i värdelistan.

Institutionens webbadress

Ange institutionens webbadress här.

Beskrivning

Ange här den beskrivning som ska publiceras för omvärlden.

Grupp

Välj korrekt ämnesgrupp i värdelistan.

Begrepp

Ange sökbegrepp för ämnet. Genom att klicka på grönt plus kan du lägga till fler sökord. Genom att klicka på rött minustecken kan du ta bort sökord.

Genom att trycka på knappen Spara lagras din ämnesbeskrivning. Genom att klicka Avbryt avbryts ditt arbete och formuläret stängs.

Ämnesområden

Under fliken ämnesområden (under ämneshantering) kan du se beskrivningen för respektive ämnesområde som publiceras i den tryckta katalogen.

Översätt till engelska

På alla sidor där den brittiska flaggan med texten Översätt ses, kan du klicka och komma till formulär för att fylla i engelska översättning.

Under fliken Basinformation översätter du kursplanen/utbildningsplanen. Där kan du också bocka för om du vill att planen publiceras i engelskspråkiga katalogen.

För att ange nyckelord för  www.universityadmissions.se så gå till fliken Tillfällen och klicka på brittiska flaggan med texten Översätt. Tillfällets information kan översättas och nyckelord kan läggas in. OBS! Det måste vara enskilda ord. "Socialt arbete" eller "IT-strateg" fungerar inte. Skriv då förslagsvis "socialt, arbete" respektive "IT, strateg" istället.

Tänk på att ju fler nyckelord, ju sämre träffresultat. Håll det till ett fåtal riktigt bra nyckelord istället.

 • No labels