Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Webbregistrering

Måste vi använda webbregistrering?
Det har sedan flera år tillbaka funnits ett önskemål från studenterna att kunna webbregistrera sig, d v s att i Mina studier kunna registrera sig på utbildning man antagits till. Webbregistrering förekommer vid så gott som alla U/H i Sverige.
Det är en fördel om studenten "känner igen sig" oavsett vilken institution inom SU studenten studerar vid; man registrerar sig på samma sätt oavsett ämne.
Våren 2010 tog Förvaltningschefen beslutet att webbregistrering skulle vara obligatoriskt fr o m 2011, Förvaltningschefens beslut - Direktrapportering inom studieadministration

Hur öppnar man ett kurstillfälle för webbregistrering?
Detta görs i ladokfunktionen KA05.

Vi vill att studenterna ska kunna välja grupp - går det?
Gruppval finns inte inbyggt i webbregistreringstjänsten för studenter. Gruppindelning sker i ladokfunktionen SA10 eller i Mondo.

Våra studenter söker inte via Antagning.se - kan de ändå webbregistrera sig?
Ja. Studenten måste ha en antagning i Ladoks databas och det spelar ingen roll "vem" som gjort antagningen, det kan t ex vara institutionen själv.

När finns antagningarna inlagda Ladoks databas så att vi kan öppna för webbregistrering?
För antagningar då studenten sökt via Antagning.se gäller att resultatet från urval 2 måste finnas i Ladoks databas (vid antagning till sommartermin sker endast ett urval så här gäller att resultatet från urval 1 är överfört).

Varför står det i den Studieadministrativa kalendern att Webbregistreringen öppnar det datum då Kontoaktiveringen öppnar? Vi kan väl öppna för webbregistrering när vi vill?

I princip kan ni öppna för webbregistrering när ni vill, men vissa kriterier måste vara uppfyllda för att alla student ska kunna webbregistrera sig:

  • studenten ska ha en antagning inlagd i Ladoks databas
  • antagningen får inte ha villkor
  • antagningen får inte ha status "reserv" - studenten måste reservantas av institutionen
  • studenten måste ha aktiverat sitt universitetskonto

Varför tar det tid innan Kontoaktiveringen öppnar från det att UHR har publicerat resultatet av urval2?

Först ska resultatet föras över från UHR till vår egen ladokdatabas och eftersom datamängden är stor så tar det tid. Ibland måste överföringen göras om p g a den stora mängden data. Sedan ska It-media skapa Universitetskonton till alla nyantagna som inte redan har ett konto. Detta tar också en viss tid p g a de stora volymerna.

Hur webbregistrerar sig programstudenter på termin 1?
Nyantagna till program webbregistrerar sig på programmets inledande kurs (kurser).

Våra programstudenter på termin 1 får välja vilken kurs de vill inleda med - de får välja från ett "smörgåsbord". Hur blir det då med webbregistrering?
Programmets samtliga inledande kurser visas som antagningar/registreringsförslag i Mina studier och studenterna kommer förmodligen att kryssa för att de vill registrera sig på allihop vilket gör att webbregistrering i just detta fall inte är lämpligt.

Kan man ha webbregistrering på program även efter termin 1?
Ja, det går bra bara det finns en antagning i Ladok till den kurs som studenten ska läsa; antagningen kan komma från Antagning.se eller t ex från institutionen själv.

Kan man ha webbregistrering för fortsättningsregistreringar?
Ja, det går bra. Kurstillfället öppnas för webbregistrering i KA05 precis som vid FFG-reg.

Kan man ha webbregistrering för omregistreringar?
Nej, vi har för tillfället valt bort den funktionaliteten.

Kan studenter med villkor webbregistrera sig?
Villkoret måste strykas i Ladok (KA53 eller SA02) innan studenten kan webbregistrera sig.

Kan reserver webbregistrera sig?
Inte så länge de har statusen "reserv" i Ladok. Institutionen måste göra en reservantagning i SA03 varvid studentens status ändras till "antagen". Därefter kan studenten webbregistrera sig. Gäller både reserver till kurs och till program.

Våra antagna studenter får ett visst antal dagar på sig att webbregistrera sig, sedan stänger vi och vill öppna igen för de reservantagna - hur fungerar det?
Enda sättet att förhindra att de ursprungligen antagna som missat att webbregistrera sig, inte gör det när kurstillfället på nytt är öppet, nu för de reservantagna, är att lägga in "Återbud" i SA03 för de studenter som försuttit chansen till webbregistrering då det var öppet i första vändan. Om ett återbud är inlagt så kan studenten inte webbregistrera sig, men själva antagningen finns kvar i Ladok med en markering att studenten tackat nej till platsen.

Studenten ser inte sina antagningar i Mina studier, vad kan det bero på?

Det kan bero på att studenten inte har aktiverat sitt konto/aktiverat fel konto om det finns fler än ett konto kopplat till studenten (vilket det inte ska göra men kan hända). Det kan du kontrollera i Kontohantering. Se även Manual - LPW - Webbregistrering.

Studenten kan också vara reserv och har inte blivit reservantagen. Då kan studenten inte heller se sina antagningar. Se även Material från våra Ladok- och Sisuutbildningar - webbregistrering.

Tentamensadministration

Måste vi använda LPWs tentamensadministrationstjänst?
Det har sedan flera år tillbaka funnits ett önskemål från studenterna att kunna anmäla sig till tentor via webben. Det är en fördel om studenten "känner igen sig" oavsett vilken institution inom SU studenten studerar vid; man anmäler sig till tentor på samma sätt.
Våren 2010 tog Förvaltningschefen beslutet att vid salstentor som kräver förhandsamälan, där ska ska LPWs tjänst för ändamålet användas, se Förvaltningschefens beslut - Direktrapportering inom studieadministration.

Hur kommer jag åt LPWs tentamensadministration?
Ladok på webbs tjänster når du via portalen Mitt universitet - För medarbetare - Ladok på webb. Du loggar in med dina vanliga universitetskontouppgifter.

Måste vi använda LPWs anonymisering som finns i tjänsten?
Nej, ni kan sköta anonymiseringen på annat sätt om ni önskar.

Hur delar LPW ut anonymkoderna - sker det slumpmässigt?
LPW delar ut anonymkoderna enligt principen "först till kvarn...". Dvs den student som först anmäler sig (eller som blir anmäld av institutionen) får anonymkod 0001 osv.
Om studenten avanmäler sig (eller blir avanmäld av institutionen) så kommer det att bli en lucka i anonymkodserien för just det tentamenstillfället.

Vi använder LPWs anonymisering men då kan jag inte se vilka studenter som anmält sig, fast min kollega kan se det - varför?
Bara den person vid institutionen som har s k "full behörighet" i LPWs tentamensadministrationstjänst, kan se vilka studenter studenter som anmält sig då Ladok på webbs anonymisering används. Din Rättighetsadministratör på institutionen bestämmer vilka som ska ha full behörighet. Bara ett fåtal ska ha den behörigheten.

Förteckning över rättighetsadministratörer

När jag försöker lägga upp ett tentamenstillfälle står det att jag inte är behörig - vad kan det bero på?
Du kan endast lägga upp tentamenstillfällen för kurskoder som tillhör den institution du är anställd vid enligt Sukat. Om din institution "äger" ett prov/moment hos en annan institution får du antingen be den andra institutionen (som äger kurskoden) lägga upp dina tentamenstillfällen eller så får du kontakta den institutionens Rättighetsadministratör att få bli behörig att administrera tentamenstillfällen vid den institutionen.

En del studenter säger att de inte kan anmäla sig till en tenta trots att de är registrerade på kursen - hur kommer det sig?
Det beror ofta på att studenten tillhör "fel generation", d v s tentamenstillfället tillhör studenter som är förstagångsregistrerade en viss/vissa terminer. Allt enligt kurskodens olika provuppsättningar. När du lägger upp ett tentamenstillfälle och rutan "Kontroll provuppsättning" är ifylld, så betyder det att endast studenter med "rätt provuppsättning" ska kunna anmäla sig till tentan. De är förstagångsregistrerade en termin då detta prov är/var aktuellt. Vill man att "alla" studenter oavsett när de har sin förstagångsregistrering, ska kunna anmäla sig, då får man bocka ur den rutan.
Det kan också bero på att studenten av någon anledning har mer än ett universitetskonto. I "Kontohantering" i Mitt universitet kan du se om studenten har mer än ett konto och vilket som i så fall är aktiverat.

Tentan som ska skrivas ingår i flera olika kurskoder - kan man då skapa ett enda tentamenstillfälle som alla studenter kan anmäla sig till?
Nej - man måste skapa flera tentamenstillfällen, ett för varje kurskod.

Vi har flera olika tentor pågående samtidigt i samma skrivsal och då sitter det ju flera studenter med samma anonymkod i salen. Hur skiljer man dem åt?
För att skilja de olika tentanderna åt så behöver institutionen ange ett prefix som ska föregå anonymkoden. Olika prefix för varje tentamenstillfälle.

Finns det i LPW stöd för placering i skrivlokalen?
Nej - LPW har ingen funktion för detta.

Hur länge ligger tentorna kvar i LPW?
Studenterna kan se tentamenstillfällena t o m tentamensdatumet men kan bara anmäla och avanmäla sig inom den period som institutionen satt.
Institutionen kan se tentamenstillfällena tre veckor efter tentamensdatumet och kan ta ut olika listor under hela perioden. Likaså kan institutionen anmäla studenter trots att tentamensdatumet har passerat.

Resultatrapportering - Prov, lärare och ladokadministratörer

Hur skapas listor att betygsrapportera på?
Du som är ladokadministratör med behörighet till funktionen RS01 öppnar en tenta för resultatrapportering genom att i RS01, Bearbeta lista, markerar att listan ska ha "Webbrapp". I listöversikten i RS01 blir då tentan märkt med "J" under rubriken "Webb" ända tills läraren är klar med rättningen då den i RS01 blir märkt med "K".

Hur får jag som ladokadministratör i RS01 fram vilka studenter som anmält sig till en tenta?
Knappen "Sök anmälda.." i RS01 tar fram de anmälda studenterna. Men först måste du ha angivit kurskod, provkod och betygsdatum.

Hur länge finns listan kvar i LPW?
Listan försvinner när den är definitivt inlagd i RS01 av ladokadministratören.

Går det att göra ändringar i listan så länge den ligger kvar i LPW?
Nej, då du anser dig vara klar med betygsrapporteringen och klickat på knappen "Skicka lista", så låses listan för ändringar. Det är nu den blir märkt med "K" under rubriken "Webb" i listöversikten i RS01. Efter det går det i LPW endast att titta på listan och göra utskrifter, inte ändra något. Om ändringar behöver göras i detta läge så får de göras i ladokfunktionen RS01.

Läggs betygen på listan in på en gång i ladokdatabasen då jag klickat på knappen "Skicka lista"?
Nej - betygen hamnar i RS01 där arkivlista tas ut och definitiv inläggning görs av ladokadministratören.

Hur vet jag som är ladokadministratör att läraren är klar med listan?
Förslagsvis meddelar läraren ladokadministratören vid institutionen via e-post eller muntligt att tentan är färdigrättad. Som ladokadministratör ser du även i ladokfunktionen RS01, i listöversikten, att tentan är märkt med ett "K" (Klar) under rubriken "Webb". Om rapporteringen inte är avslutad är listan märkt "J".

Kan LPW hantera extra credits/bonuspoäng?
Nej - resultatrapporteringsfunktionen kan inte hantera detta. Det får skötas manuellt.

Kan en extern lärare rapportera betyg i Ladok på webb?
En tillfällig lärare kan ges åtkomst till resultatrapportering, genom att hon/han läggs in i SUKAT av Sukatansvarig vid instititutionen.

Jag försöker öppna en resultatlista för en uppsats, men ”webbrapp-rutan” dyker inte upp i RS01.
Prov som är märkta som projektarbete kan inte öppnas för webben. Resultatrapporteringen måste göras i vanliga Ladok.

 

Sök kurs

Varför har vår kurs inte fått någon e-postadress?
Kursens e-postadress skapas först när det finns registrerade studenter.

Sök student

Hur söker jag fram personen då jag inte har personnumret?
Du måste ange minst de fyra första siffrorna i personnumret. Sökning på namn är i dagsläget inte möjligt.

Du kan söka fram registrerade studenter på kurs/kurstillfälle (LPW-tjänsten "SÖK KURS") och på så sätt få fram personnumret.

  • No labels