Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Syfte

Syftet med rapporten är att ge en snabb överblick över institutionens samtliga projekt och deras ekonomiska status. Rapporten ger en snabb överblick över de viktigaste ekonomiska data projekthandläggaren behöver kring projekten samt möjlighet att snabbt exportera och hantera dessa data i Excel.

Målgrupp

Målgruppen är främst projekthandläggare men även övriga som kan ha nytta av denna information.

Rapportbeskrivning

Rapporten är uppdelad i två större "block"
  • Projektinformation - med viss "basinformation" om projektet. Ytterligare information finns i rapport Projektrapport (EIPR03).
  • Kostnader - projektets samtliga kostnader, med länk ner till verifikat för ytterligare information.


Därutöver finns det även information om

  • Intäkt/inbetalt (beroende på vilken finansieringsform projektet har) samt Disponibelt belopp
  • Återstående avskrivningskostnader


Endast data from januari 2008 och framåt är inkluderat i rapporten. För att uppmärksamma projekt där det kan finnas verifikat som inte syns i rapporten markeras beviljatdatum äldre än 2008-01-01 med orange.

Längst upp i varje kolumn anges projektnummer. Projektnumret innehåller länk som öppnar rapport "Projektrapport (EIPR03)" som innehåller ytterligare information om projektet.

Från varje intäkt respektive kostnadspost finns länkar vidare ned till rapport "Verifikat (EIRR05)" för ytterligare information.

Datakälla och uppdatering

Dataunderlaget till rapporten kommer från ekonomisystemet Raindance. Laddningar sker varje natt och inregistrerade verifikationer från ekonomisystemet syns i IVS tidigast efter ett dygn.

Intäktsomräkning är en manuell ”körning” som görs en gång per månad efter månadsbokslut. Det är inte förrän intäktsomräkningen är gjord som intäkten syns i IVS. 

  • No labels