Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

Syfte

Rapporten visar detaljerad information om publikationer. Rapporten kan bl a användas som underlag för rättningar av data i källsystemet.


Målgrupp

Rapporten riktar sig till alla inom SU men särskilt för forskande personal så att de kan se vad som finns inrapporterat för dem och för administrativ personal som underlag för leverera korrekt information kring forskning.

Rapportbeskrivning

Rapportsidan visar detaljerad information om publikationer. Kolumnerna grupperingsnivå 1 och 2 avser gruppering som bestämts för uppföljning eftersom den indelning som finns i Diva inte överensstämmer med hur man vill presentera resultatet i uppföljningen. Övriga kolumner är hämtade direkt från DiVA. Kolumnen Publikationsid innehåller länkar tillbaka till DiVA för ytterligare fördjupad information om den enskilda publikationen. 

Begrepp och förklaring

Publikation

Publikationsid

Datakälla och uppdatering

Uppgifterna kommer från DiVA och uppdateras en gång per dygn. Det betyder att uppgifterna som visas normalt visar hur det såg ut dagen innan. 

Rapporten innehåller information fr o m 2012 då kvalitén på data för äldre år bedömts som för bristfällig för att tas med.

  • No labels