Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Syfte

Syftet är att visa detaljerad information om publikationer. Rapporten kan bl.a. användas som underlag för rättningar av data i källsystemet.


Målgrupp

Rapporten riktar sig till all personal inom SU men särskilt till undervisande/forskande personal, så att de kan se vad som finns inrapporterat för dem, och till administrativ personal som behöver underlag för att leverera korrekt information kring forskning.

Rapportbeskrivning

Rapportsidan visar detaljerad information om publikationer. Kolumnerna grupperingsnivå 1 och 2 avser gruppering som bestämts för SU:s egen uppföljning eftersom den indelning som finns i DiVA inte överensstämmer med hur universitetet vill presentera resultatet i uppföljningen. Övriga kolumner är hämtade direkt från DiVA. Kolumnen Publikationsid innehåller länkar tillbaka till DiVA för ytterligare fördjupad information om den enskilda publikationen.

Begrepp och förklaring

Publikation

Publikationsid

Datakälla och uppdatering

Uppgifterna kommer från DiVA och uppdateras en gång per dygn. Det betyder att uppgifterna vanligtvis visar hur det såg ut dagen innan. Eftersom innehållet i DiVA ständigt uppdateras och kvalitetssäkras, är uppgifterna i IVS inte konstanta över tid.
 Datakvaliteten i DiVA utgår från riktlinjerna för det nationella projektet SwePub Analys, som samlar publikationer från samtliga svenska lärosäten för analyser på nationell nivå. SwePub Analys ställer krav på data från 2012 och framåt och rapporten innehåller därför endast information fr.o.m. 2012 eftersom kvaliteten på data för tidigare år bedömts som alltför bristfällig för att tas med.

  • No labels