Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Syfte

Rapportens syfte är att visa antal publikationer uppdelat på två viktiga områden, sakkunniggranskat samt språk för att kunna följa upp forskningen över tid. Båda utgör underlag för uppgifter som används för att mäta SU:s position som forskningsuniversitet.

En stor andel sakkunniggranskade publikationer brukar ses som ett tecken på hög kvalitet inom forskningen. Likaså brukar en stor andel publikationer på andra språk ses som ett tecken på internationalisering och ökar möjligheten att nå en bredare målgrupp.


Målgrupp

Rapporten riktar sig till all personal inom SU, särskilt personer i organisationen med behov av områdes- och fakultetsövergripande information, för att kunna följa upp hur väl forskningen utvecklas över tid.

Rapportbeskrivning

Rapporten visar antal publikationer fördelat på fakultet, område respektive lärosätesnivå. Rapporten visar underlag för de två måtten:

  • Andel sakkunniggranskade publikationer av totalt antal publikationer
  • Andel sakkunniggranskade publikationer på andra språk än svenska

Begrepp och förklaring

Publikation

Sakkunniggranskat

Datakälla och uppdatering

Uppgifterna kommer från DiVA och uppdateras en gång per dygn. Det betyder att uppgifterna vanligtvis visar hur det såg ut dagen innan. Eftersom innehållet i DiVA ständigt uppdateras och kvalitetssäkras, är uppgifterna i IVS inte konstanta över tid.
 Datakvaliteten i DiVA utgår från riktlinjerna för det nationella projektet SwePub Analys, som samlar publikationer från samtliga svenska lärosäten för analyser på nationell nivå. SwePub Analys ställer krav på data från 2012 och framåt och rapporten innehåller därför endast information fr.o.m. 2012 eftersom kvaliteten på data för tidigare år bedömts som alltför bristfällig för att tas med.

  • No labels