Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Syfte

Rapportens syfte är att visa antal publikationer fördelat på fyra olika grupperingsnivåer; sakkunniggranskat, avhandlingar, övrigt vetenskapligt, samt övrigt för att kunna följa upp forskningen över tid.

En stor andel sakkunniggranskade publikationer brukar ses som ett tecken på hög kvalitet inom forskningen.


Målgrupp

Rapporten riktar sig till all personal inom SU, särskilt personer i organisationen med behov av områdes- och fakultetsövergripande information, för att kunna följa upp hur väl forskningen utvecklas över tid.

Rapportbeskrivning

Rapporten kan öppnas för ett visst område, viss fakultet eller viss institution. Rapporten visar antal publikationer fördelat på fyra olika grupperingsnivåer. Inom varje grupp finns sedan en ytterligare indelning, exempelvis delas gruppen Sakkunniggranskat upp i olika typer av artiklar, böcker, konferensbidrag osv. Uppgifterna i tabellen är klickbara och leder till rapporten Detaljrapport publikationer.

Begrepp och förklaring

Publikation

Sakkunniggranskat

Datakälla och uppdatering

Uppgifterna kommer från DiVA och uppdateras en gång per dygn. Det betyder att uppgifterna vanligtvis visar hur det såg ut dagen innan. Eftersom innehållet i DiVA ständigt uppdateras och kvalitetssäkras, är uppgifterna i IVS inte konstanta över tid.
 Datakvaliteten i DiVA utgår från riktlinjerna för det nationella projektet SwePub Analys, som samlar publikationer från samtliga svenska lärosäten för analyser på nationell nivå. SwePub Analys ställer krav på data från 2012 och framåt och rapporten innehåller därför endast information fr.o.m. 2012 eftersom kvaliteten på data för tidigare år bedömts som alltför bristfällig för att tas med.

 

  • No labels