Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Syfte

Syftet med rapporten är att ge aktuell information om löneläget enligt BESTA-systemet för anställda vid Stockholms universitet. Information om löneläget kan utgöra ett stöd t ex i samband med lönerevision eller vid rekrytering av nya medarbetare.

Målgrupp

Arbetsgivarföreträdare (chefer m.fl.) och fackliga företrädare vid Stockholms universitet.

Rapportbeskrivning

Rapporten visar antalsuppgifter och lönelägen per arbetsområde och grupperingsnivå i BESTA. Statistiken redovisas totalt för Stockholms universitet.

Begrepp

 

 BESTA, klicka för att öppna upp...

BESTA-systemet

BESTA (Befattningsklassificering för statistik) är en gruppering av statliga befattningar efter arbetsuppgifternas innehåll och grupperingsnivå. BESTA används som indelningsgrund för den statliga lönestatistiken och har utvecklats gemensamt av parterna på det statliga förhandlingsområdet.

BESTA är uppbyggt efter arbetsområden och grupperingsnivåer. Varje myndighet ansvarar för klassificeringen av sina anställda.

Arbetsområde anger inriktning på arbetsuppgifternas innehåll. BESTA består av ca 60 arbetsområden där arbeten med i huvudsak likartat innehåll grupperas inom samma område.

Grupperingsnivå anger arbetsuppgifternas omfång och komplexitet samt det ansvar, den självständighet, de kunskaper och de erfarenheter som deras utförande förutsätter. Som mest kan ett arbetsområde bestå av sex grupperingsnivåer, från 1 som är den lägsta grupperingsnivåen till nivå 6 som är den högsta. Individens skicklighet och resultat bedöms inte inom BESTA-systemet.

Läs mer om BESTA: http://www.arbetsgivarverket.se/besta/ 

 Urval för rapporten, med de val som görs innan rapporten körs, klicka här för att öppna upp.

Arbetsområde i BESTA

Här väljs arbetsområde i BESTA.  Arbetsområde är BESTA-kodens två första positioner och anger inriktningen på arbetsuppgifterna. Den aktuella lönestatistiken innehåller information om löner för samtliga arbetsområden som förekommer vid Stockholms universitet. Varje arbetsområde är i sin tur indelat i som mest sex grupperingsnivåer.

Läs mer om arbetsområden och grupperingsnivåer: http://www.arbetsgivarverket.se/besta/ 

Inkludera chefer

Här väljs om chefer ska ingå i lönestatistiken eller inte. Markering för chefsbefattning eller icke chefsbefattning görs i BESTA-kodens fjärde position. Denna markering anger om det finns ett formellt personalsvar knutet till befattningen eller inte. Prefekter klassificeras med siffran 3 i fjärde positionen och räknas i detta sammanhang inte som chefer.

Läs mer om chefsbefattning: http://www.arbetsgivarverket.se/besta/ 

Statistikmånad

Uppgifter om de anställdas löner hämtas från lönesystemet Primula två gånger per år (mars och september).

Lönebegrepp

Lönestatistiken redovisas i två olika lönebegrepp. Enbart grundlön eller grundlön + fasta lönetillägg (Fast lön). Exempel på fasta lönetillägg är prefekttillägg och studierektorstillägg.

Rapportens tabellkolumner

Grupperingsnivå i BESTA

Ett arbetsområde kan som mest bestå av sex grupperingsnivåer, från 1 som är den lägsta grupperingsnivån till nivå 6 som är den högsta.

Läs mer om grupperingsnivåer: http://www.arbetsgivarverket.se/besta/ 

10:e percentil (P10)

10:e percentil innebär att 10 % av individerna i gruppen har lägre lön och 90 % har högre lön än den 10:e percentillönen. 10:e percentillönen redovisas endast om det är minst 21 individer i gruppen.

Undre kvartilen

Undre kvartilen innebär att 25 % av individerna i gruppen har lägre lön och 75 % har högre lön än den undre kvartillönen. Undre kvartillönen redovisas endast om det är minst 9 individer i gruppen.

Median

Median innebär att 50 % av individerna i gruppen har lägre lön och 50 % har högre lön än medianlönen. Medianlönen redovisas endast om det är minst 5 individer i gruppen.

Övre kvartilen

Övre kvartilen innebär att 75 % av individerna i gruppen har lägre lön och 25 % har högre lön än den övre kvartillönen. Övre kvartillönen redovisas endast om det är minst 9 individer i gruppen.

90:e percentilen (P90)

90:e percentilen (P90) innebär att 90 % av individerna i gruppen har lägre lön och 10 % har högre lön än den övre kvartillönen. 90:e percentillönen redovisas endast om det är minst 21 individer i gruppen.

Spridning

Spridning är beräknad som relationen mellan P90 och P10 uttryckt i %.

Datakälla

Uppgifterna är hämtade från lönesystemet Primula.

 

  • No labels