Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Next »

Syfte

Rapporten kan utgöra underlag för ändring av utbudet och dess dimensionering under pågående sökande- och antagningsprocess. 
Rapporten kan användas för att planera framtida dimensionering av utbildningstillfällen genom historiska jämförelser av tidigare antal ansökningar och planeringstal.


Målgrupp

Rapporten riktar sig till alla inom och utom SU som är intresserade av antalet ansökningar till program/kurser. För personer i ledande position kan rapporten utgöra ett underlag för beslut av utbildningsutbudet i stora drag vid universitetet eller vid fakulteten.

Rapportbeskrivning

Rapportsidan som visas i utgångsläget innehåller uppgifter om antal sökande till hela Stockholms universitet. Ett antal urval kan göras i form av ansökningsomgång, område, fakultet, institution, program, kurs och utbildningsnivå (grund- och avancerad nivå) och år.

I rapporten över sökande till utbildningar utläses uppgifter om följande1. Alla sökande till vår- respektive hösttermin

2. Alla sökande per ansökningsomgång

3. Alla sökande per område

4. Alla sökande per institution

5. Alla sökande till program

6. Alla sökande till kurs

7. Alla sökande till grund- respektive avancerad nivå

8. Alla sökande per år.

Genom att föra muspekaren över utbildningens benämning i rapporten och klicka visas en underrapport med detaljerad information om utbildningen utifrån urval i urvalsområdet.

Begrepp och förklaring

Annat Värden som visas här är inte definierade. I denna grupp ingår exempelvis kurspaket.

Förstahandsansökning Ansökan till utbildningstillfälle som sökande har prioriterat högst i ansökan i en antagningsomgång.


Grundnivå Studier upp till kandidatexamen (första tre åren).


Avancerad nivå Magister-/masternivå. Bygger på avklarad grundnivå.


Antal platser (planeringstal) Det planerade antalet studenter på utbildningen. 999 indikerar platsgaranti 


Antal sökande totalt Totalt antal sökande oavsett antal unika individer. 


Andel förstahandssökande Antalet studenter som har sökt utbildningen i 1:a hand dividerat med totalt antal sökande till utbildningen.

Datakälla och uppdatering

Uppgifterna kommer från NyA och uppdateras en gång per dygn. Det betyder att uppgifterna som visas i bästa fall visar hur det såg ut dagen innan. 


 

  • No labels