Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Syfte 

Syftet med rapporten är att få en överblick över hur andelen helårsstudenter fördelas mellan program och kurser.

Rapporten visar både fördelningen och de faktiska siffrorna, per fakultet, per utbildningsområde samt totalt för Stockholms universitet

Data för samtliga år som IVS har information om visas.

 

Målgrupp

För beslutsfattare centralt men även på fakultets och institutionsnivå. Rapporten kan utgöra ett underlag för att följa upp fördelningen helårsstudenter på program i förhållande till på kurs både på områdes- och fakultetsnivå.

Med helårsstudenter menas studier som antingen är på grund- eller avancerad nivå.

Rapportbeskrivning

Rapporten visar fördelningen av helårsstudenter (HST) mellan utbildningsprogram respektive fristående kurs över tid på område och fakultetsnivå. HST på Universitetsförvaltningen visas endast i tabellen och avser registrering av utresande utbytesstudenter inom centrala avtal där institutionstillhörighet ej är möjlig.

 

Du kan ej göra val inom rapporten.

I tabellen visas uppgifter om:
Antal helårsstudenter på program respektive på kurs. En procentsiffra visas fördelningen mellan program och kurs.

Siffrorna är grupperade både per utbildningsområde och per fakultet.

Även en totalsumma visas för hela lärosätet.


I diagrammen visas uppgifter om:

Två diagram visas. Det först visar fördelningen helårsstudenter på program fördelat per utbildningsområde.

Det andra diagrammet visar fördelningen helårsstudenter på program fördelat per fakultet.

 

Begrepp och förklaring 

Helårsstudent (HST)

Program

Kurs

Datakälla och uppdatering

Uppgifter om helårsstudenter kommer från Ladok och uppdateras en gång per dygn. Det betyder att uppgifterna som visas i bästa fall visar läget hur det såg ut dagen innan.

  • No labels