Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Syfte

Rapportens syfte är att nedbrutet per område och fakultet visa beviljade externa bidrag, vilket inkluderar samtliga externa kontrakterade forskningsbidrag.

Avser än så länge endast kontrakt med beviljade belopp i SEK.

En relativt stor del av universitetets forskning finansieras med externa bidragsmedel. Bland de externa intäkterna intar rådsmedlen en särställning. Eftersom de söks i konkurrens med andra forskare och ansökan bedöms av forskare anses en hög andel rådsmedel som en indikation på hög kvalitet på forskningen.

Några skäl till varför indikatorn tagits fram:

  • Externa medel utgör en stor intäktspost på forskningssidan.
  • Det är det viktigt att ha koll på utveckling eftersom en minskning på sikt kommer leda till mindre pengar till forskningen samt att det även kan vara ett tecken på kvalitén på forskningen (då rådsmedel söks i konkurrens brukar man även prata om att det ger en indikation på kvalitén på forskningen).
  • Indikatorn är en framåtriktad till skillnad från flera andra ekonomiska mått som bygger på tidigare års utfall. 

Målgrupp

Verksamhetsföreträdare vid universitetet på såväl övergripande nivå som på fakultetsnivå.

Rapportbeskrivning

Rapporten visar beviljade externa bidrag.  Rapporten är nedbruten på områdes-/fakultetsnivå. För att få mer detaljer på både institutionsnivå och för enskilda projekt finns en länk till en mer detaljerad rapport.

Begrepp

Beviljade externa bidrag

Datakälla och uppdatering

All information som visas i rapporten kommer från Raindance via UDP. Uppdatering av data sker löpande (normalt med en dags eftersläpning mot Raindance).

  • No labels