Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Next »

Syfte

Rapportens syfte är att nedbrutet per institution visa utvecklingen av andelen professorer av lärarkåren. Rapporten syftar också till att belysa hur andelen kvinnliga professorer förändras över tid. Här har universitetet uttalade mål om att andelen kvinnliga professorer ska öka. 

Målgrupp

Verksamhetsföreträdare vid universitetet på såväl övergripande nivå som på fakultets- och institutionsnivå.

Rapportbeskrivning

Rapporten visar antalet årsarbetskrafter som utförs av lärare vid Stockholms universitet och hur stor andel av dessa som utförs av professorer.  Rapporten visar också hur andelen kvinnliga professorer utvecklas. Rapporten är nedbruten på institutionsnivå. 

Datakälla och uppdatering

Uppgifterna kommer från Primula och uppdateras en gång per dygn. Det betyder att uppgifterna som visas i bästa fall visar läget hur det såg ut dagen innan.

  • No labels