Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

Syfte

Rapportens syfte är att nedbrutet på område/fakultet visa antalet nyrekryterade professorer och hur stor andel som är kvinnor.

I regleringsbrevet för budgetåret 2015 avseende Stockholms universitet finns ett särskilt rekryteringsmål för professorer enligt nedan.

"Under 2012–2015 ska minst 35 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer."


Målgrupp

Verksamhetsföreträdare vid universitetet på såväl övergripande nivå som på områdes/fakultetsnivå.

Rapportbeskrivning

Rapporten visar antalet årsarbetskrafter som utförts av lärare under ett kalenderår och hur stor andel av dessa som utförts av lärare som är disputerade. Med disputerad lärare avses lärare som i lönesystemet (Primula) har markering för doktorsexamen och/eller docentkompetens. Rapporten är nedbruten på områdesnivå och klickbar ner till institutionsnivå.

Datakälla

Uppgifterna är hämtade från lönesystemet Primula. Uppgifterna i Primula uppdateras en gång per år.

  • No labels