Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Syfte

Rapportens syfte är att nedbrutet på institution visa antalet nyrekryterade professorer, fördelat på män och kvinnor.

I regleringsbrevet för budgetåret 2015 avseende Stockholms universitet finns ett särskilt rekryteringsmål för professorer enligt nedan.

"Under 2012–2015 ska minst 35 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer."

Nytt rekryteringsmål

I regleringsbrevet för 2017 avseende Stockholms universitet finns ett särskilt rekryteringsmål för professorer enligt nedan. ”Under 2017–2019 ska minst 45 procent av de professorer som anställs vara kvinnor”. UKÄ har fått ett regeringsuppdrag att följa upp lärosätenas rekryteringsmål. UKÄs definition av nyrekryterad professor kommer att vara annorlunda än den som Stockholms universitet använder.

Exakta definitionen fastställs under våren 2017.

Målgrupp

Verksamhetsföreträdare vid universitetet på såväl övergripande nivå som på fakultets- och institutionsnivå.

Rapportbeskrivning

Rapporten visar antalet nyrekryterade professorer. Ett mål är att få en jämnare könsfördelning mellan antalet kvinnor och män inom professorskåren. Ett glidande medelvärde över 4 år visar hur väl målet på minst 35 % kvinnor uppfylls.

Ett fåtal professorer hör organisatoriskt till universitetsförvaltningen. Dessa ingår därför inte i någon av de redovisade fakulteterna utan enbart i de rapporter som visar totaler för samtliga nyrekryterade professorer vid Stockholms universitet.

Begrepp

nyrekryterad professor

professor

Datakälla

Uppgifterna är hämtade från lönesystemen Primula och HR-plus.

  • No labels