Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Syfte

Rapportens syfte är att nedbrutet per område och fakultet visa beviljade externa bidrag.

Några skäl till varför indikatorn tagits fram:

  • Externa medel utgör en stor intäktspost på forskningssidan och det är viktigt att ha koll på utveckling eftersom en minskning på sikt kommer leda till mindre pengar till forskningen.
  • Bland de externa intäkterna intar rådsmedlen en särställning och eftersom de söks i konkurrens med andra forskare anses en hög andel rådsmedel även som en indikation på hög kvalitet på forskningen.
  • Indikatorn är en framåtriktad till skillnad från flera andra ekonomiska mått som bygger på tidigare års utfall. 

Målgrupp

Verksamhetsföreträdare vid universitetet på såväl övergripande nivå som på fakultetsnivå.

Rapportbeskrivning

Rapporten visar beviljade externa bidrag.  Rapporten är nedbruten på områdes-/fakultetsnivå.

För att få mer detaljer på både institutionsnivå och för enskilda projekt finns länkar till mer detaljerade rapporter.

Beloppen i "beviljade externa bidrag" baseras på externa kontrakterade forskningsbidrag och beloppet hänförs till det år som kontraktet upprättades. Beloppen som beviljas i kontrakten utbetalas sedan oftast under flera år framöver.

I rapporten finns en "relation" som visar "beviljade externa bidrag"/Totala forskningsintäkter (FUF). Normalt används ordet "andel" men här används istället ordet "relation" pga att "beviljade externa bidrag" inte hämtas från den vanliga redovisningen utan istället från tecknade kontrakt. Detta ställs sedan i relation till utfallssiffror som hämtas direkt från bokföringen.

Då det ofta kan vara en stor variation mellan olika år (främst pga av att VR m fl ibland kan dela ut stora belopp som ska räcka under flera år) behöver en nedgång ett enskilt år inte vara anmärkningsvärt, däremot om det är en långsiktigt nedåtgående trend. 

Begrepp

Beviljade externa bidrag

Datakälla och uppdatering

All information som visas i rapporten kommer från Raindance via UDP. Uppdatering av data sker löpande (normalt med en dags eftersläpning mot Raindance).

  • No labels