Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

Syfte

Rapporten ger en översikt av institutionernas resultat aggregerat per fakultet och utbildningsområde.

Målgrupp

Målgruppen för denna rapport är personer i organisationen med behov av institutions och fakultetsövergripande resultatinformation. Rapporten möjliggör resultatanalys per utbildningsområde och fakultet.

Rapportbeskrivning

Från menyn väljs önskat årtal. Då visas resultatinformation per fakultet. Det är möjligt att från fakultetspresentationen ändra rapportens utformning till visa vetenskapsområde om det önskas. En sådan rapportutformning visar resultatinformaton uppdelat på Humanistisk-samhällsvetenskapliga respektive Naturvetenskapliga området. Rapporten inkluderar inte institutionsnummer 199;299;399;499, dessa institutionsnummer används för att fördela förvaltningens resultat till fakulteterna.  

 

Följande institutionsintervall inkluderas under område respektive fakultet

 

OmrådeFakultetInstitutionsselektering

Humanistisk-samhällsvetenskapliga området

Humanistiska100-198

Humanistisk-samhällsvetenskapliga området

Juridiska200-298

Humanistisk-samhällsvetenskapliga området

Samhällsvetenskapliga300-398

Humanistisk-samhällsvetenskapliga området

H-S områdesnämnden701
Naturvetenskapliga områdetNaturvetenskapliga400-498
Naturvetenskapliga områdetN områdesnämnden702

 

Följande konton summeras under respektive post i tabellsammanställningen

 

TabellpostKontoselektering
Intäkter3-39999;7311-7429;8711
Kostnader4-69999;7711-7999
Årets kapitalförändring3-8998
Årets kapitalförändring/Intäkt. %3-8998/((3-39999)+(7311-7429)+8711)
Summa kapitalförändring2070-2071; 3-8998
Summa kapitalförändring/Intäkt.%3-8998+2070-2071/((3-39999)+(7311-7429)+8711)

 

Diagram ”Summa Kapitalförändring tkr”

Diagrammet visar kapitalförändring per fakultet eller vetenskapsområde baserad på 4 års historik från och med det år man valt att generera rapporten.

 

Diagram ”Summa Kapitalförändring %”

Diagrammet visar kapitalförändring per fakultet eller vetenskapsområde och år i förhållande till intäkter + erhållna medel för vidaretransferering. baserad på 4 års historik från och med det år man valt att generera rapporten.


Gränsvärden för signalfärger


  • No labels