Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

Syfte

Syftet med rapporten är att ge en överblick över vilka projekt som bedrivs på universitetet och dess status ur ett ekonomiskt perspektiv. En rapportlista visas med möjligheten att borra sig ned till kostnader, personalkostnader och verifikationer.

Rapporten är framtagen för att vara ett analysunderlag för projektstyrning samt att ge alla forskare möjlighet att följa kostnadsredovisining.

Rapporter har fyra olika delrapporter eller nivåer:
-Rapportlista
-Ett projekt-Kostnader
-Ett projekt-Verifikationsrapport
-Ett projekt-Personalkostnader

Dataunderlaget till rapporten kommer från ekonomisystemet Raindance och personalsystemet HR+. Laddningar sker dagligen. Dock kräver data från ekonomisystemet omformatering och inregistrerade verifikationer från ekonomisystemet syns i IVS tudigast efter ett dygn, från personalsystemet produceras löneverifikationer en gång i månaden.

Målgrupp

I huvudsak forskare avseende projektets kostnadsredovisning. Rapportens tänkta användningsområde är att snabbt kunna ge forskare en överblick över ett projekts ekonomiska status, hur många dagar finns kvar till slutredovisningen och hur stora medel som finns tillgängliga.

Rapportbeskrivning

Ett projekt- Rapportlista

I början behöver du göra ett urval för någon av följande begrepp:

 • Institution
 • Enhet
 • Kostnadsbärare
 • Finansiär
 • Projektnummer
 • Projektnamn
 • Forskarnummer
 • Forskarnamn

Utifrån den utsökningen får man fram en projektlista där man ser kolumner med "Institutionsnummer", "Projektnummer", "Projekt", "Finansieringstyp", "Forskarnummer" och "Forskare", "Finansiär", "Datum för beslut", "Dispositionsdatum t.o.m.", "Dispositionsdagar kvar", "Slutredovisningsdatum", "Beviljat belopp totalt", "Intäkter/inbetalningar", "Kostnader", "Kvar av beviljat", "Disponibelt", "Återstående avskrivningar", "Avskrivningsvärde kvar efter dispositionsdatum", "OH%" samt "Utfall felkonteringar innevarande år".

 • Forskarnummer och Forskare syftar på den projektansvarige. 
 • Projektnummer fungerar som en länk till detaljrapporten för projektet. 
 • Dospositionsdagar kvar är antalet dagar från dagens datum till dispositionsdatum.  | 
 • "Kvar av beviljat" betyder "Beviljat belopp totalt" minus kostnader.
  OBS! Det beviljade beloppet hämtas från Raindance projektformuläret i EPR och är alltså ett "inregistrerad" belopp.
 • "Datum för beslut" hämtas på samma sätt som "beviljat belopp" från EPR projektformuläret i Raindance

 

Genom att klicka på ett projektnummer kommer man till en detaljrapport för projektet:

Ett projekt- Kostnader

I kostnadsrapporten ser man först basinformation om projektet, Projektnummer, Projektnamn, Projektfinansiering, Forskarnummer, Forskarnamn, Dispositionsdatum, Slutredovisningsdatum

Beviljat datum, Inbetalt belopp

Kostnader, Kvar av beviljat belopp

 

Dagar kvar. (Dagar kvar illustreras med färgsymbol, vid mindre än 30 dagar kvar blir färgsymbolen röd)
I projekthuvudet finns också info om Beviljat belopp, Kvar av beviljat belopp (dvs Beviljat belopp - Kostnader), Disponibelt belopp (dvs Inbetalningar - kostnader),

Återstående avskrivningar och  Avlyft i procent.
(Avlyft vid bidragsprojekt= % av de totala kostnader exkl. avlyft
och Avlyft vid anslags/uppdragsprojekt = % av direkt lön inkl LKP )

Diagram 1. Beviljat belopp, inbetalningar, kostnader

Stapeldiagram med tre staplar illustrerar tre begrepp- beviljat belopp, inbetalningar och kostnader.

Diagram 2. Totala kostnader

Horistontella "taklinjen" på diagrammet markerar beviljat belopp
Kostnader presenteras som akumulerade kostnader och varje kostnadsslag har sin egen färg.

Tabell Kostnader (Uppgifter finns från år 2008)

Tabellen Kostnader består av kostnader, summerat per kostnadsslag och månad.
Uppgifter finns för hela projektet, dock med början av år 2008
Första kolumnen "Total" visar nuvarande summerade kostnader (Vänsterplacerad för att användaren ska slippa scrolla till höger)

Raden "Personalkostnader" är länkad till nästa rapport

Ett projekt -Personalkostnader

Länken "Personalkostnader" öppnar en ny rapport och visar kostnader importerade från personalsystemet.

Ett projekt- Verifikationsrapport

Presenterar kostnader på verifikationsnivå

Datakälla och uppdatering

Dataunderlaget till rapporten kommer från ekonomisystemet Raindance och personalsystemet HR+/Primula. Laddningar sker dagligen. Dock kräver data från ekonomisystemet omformatering och inregistrerade verifikationer från ekonomisystemet syns i IVS tidigast efter ett dygn, från personalsystemet produceras löneverifikationer en gång i månaden.

 • No labels