Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Syfte

Syftet med rapporten är att ge en överblick över vilka projekt som bedrivs på universitetet och dess status ur ett ekonomiskt perspektiv. En rapportlista visas med möjligheten att borra sig ned till kostnader, personalkostnader och verifikationer.

Rapporten är framtagen för att vara ett analysunderlag för projektstyrning samt att ge alla forskare möjlighet att följa kostnadsredovisning.

Målgrupp

Målgruppen är ekonomiskt ansvariga samt personer som behöver sammanställa projektsiffror på en övergripande nivå. Forskare kan se sitt eget projekt och få en sammanställning avseende projektets kostnadsredovisning. Rapportens tänkta användningsområde är att snabbt kunna ge en överblick över projekts ekonomiska status, t.ex. hur många dagar finns kvar till slutredovisningen och hur stora medel som finns tillgängliga. I den detaljerade projektlistan finns även länkar till enskilda projekts kostnader, till projektets anläggningar och länkar till eventuella felkonteringar för projektet.

Rapportbeskrivning

Rapporten har fyra olika delrapporter eller nivåer:
-Projektlista detaljerad
-Ett projekt-Kostnader
-Ett projekt-Verifikationsrapport
-Ett projekt-Personalkostnader

Projektlista detaljerad

I början behöver du göra ett urval för någon av följande begrepp:

 • Institution
 • Enhet
 • Kostnadsbärare
 • Finansiär
 • Projektnummer
 • Projektnamn
 • Forskarnummer
 • Forskarnamn

Utifrån den utsökningen får man fram en projektlista där man ser kolumner med "Institutionsnummer", "Projektnummer", "Projekt", "Finansieringstyp", "Forskarnummer" och "Forskare", "Finansiär", "Datum för beslut", "Dispositionsdatum t.o.m.", "Dispositionsdagar kvar", "Slutredovisningsdatum", "Beviljat belopp totalt", "Intäkter/inbetalningar", "Kostnader", "Kvar av beviljat", "Disponibelt", "Återstående avskrivningar", "Avskrivningsvärde kvar efter dispositionsdatum", "Antal anläggningar", "OH%" samt "Utfall felkonteringar innevarande år".

 • Forskarnummer och Forskare syftar på den projektansvarige. 
 • Projektnummer fungerar som en länk till detaljrapporten för projektet. 
 • Dospositionsdagar kvar är antalet dagar från dagens datum till dispositionsdatum.  | 
 • "Kvar av beviljat" betyder "Beviljat belopp totalt" minus kostnader.
  OBS! Det beviljade beloppet hämtas från Raindance projektformulär i EPR och är alltså ett "inregistrerat" belopp som inte hämtas från huvudboken.

 • "Datum för beslut" hämtas på samma sätt som "beviljat belopp" från EPR projektformuläret i Raindance

'Antal anläggningar' visar anläggningar som inte är utrangerade. Siffran i kolumnen är klickbar i de fall det finns sådana. Då kommer man till rapporten över anläggningar för det valda projektet.

 

Genom att klicka på ett projektnummer kommer man till en detaljrapport för projektet:

Ett projekt- Kostnader

I kostnadsrapporten ser man först basinformation om projektet, Projektnummer, Projektnamn, Projektfinansiering, Forskarnummer, Forskarnamn, Dispositionsdatum, Slutredovisningsdatum, Beviljat datum, Inbetalt belopp, Kostnader, Kvar av beviljat belopp

 

Dagar kvar. (Dagar kvar illustreras med färgsymbol, vid mindre än 30 dagar kvar blir färgsymbolen röd)
I projekthuvudet finns också info om Beviljat belopp, Kvar av beviljat belopp (dvs Beviljat belopp - Kostnader), Disponibelt belopp (dvs Inbetalningar - kostnader),

Återstående avskrivningar och  Avlyft i procent.
(Avlyft vid bidragsprojekt= % av de totala kostnader exkl. avlyft
och Avlyft vid anslags/uppdragsprojekt = % av direkt lön inkl LKP )

Diagram 1. Beviljat belopp, inbetalningar, kostnader

Stapeldiagram med tre staplar illustrerar tre begrepp- beviljat belopp, inbetalningar och kostnader.

Diagram 2. Totala kostnader

Horistontella "taklinjen" på diagrammet markerar beviljat belopp
Kostnader presenteras som akumulerade kostnader och varje kostnadsslag har sin egen färg.

Tabell Kostnader (Uppgifter finns från år 2008)

Tabellen Kostnader består av kostnader, summerat per kostnadsslag och månad.
Uppgifter finns för hela projektet, dock med början av år 2008
Första kolumnen "Total" visar nuvarande summerade kostnader (Vänsterplacerad för att användaren ska slippa scrolla till höger)

Raden "Personalkostnader" är länkad till nästa rapport

Ett projekt -Personalkostnader

Länken "Personalkostnader" öppnar en ny rapport och visar kostnader importerade från personalsystemet.

Ett projekt- Verifikationsrapport

Presenterar kostnader på verifikationsnivå

Datakälla och uppdatering

Dataunderlaget till rapporten kommer från ekonomisystemet Raindance och personalsystemet Primula (HR plus för äldre data). Laddningar sker dagligen. Dock kräver data från ekonomisystemet omformatering och inregistrerade verifikationer från ekonomisystemet syns i IVS tidigast efter ett dygn, från personalsystemet produceras löneverifikationer en gång i månaden.

 • No labels