Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Syfte

Syftet med rapporten är att få en samlad bild av utvecklingen för de indikatorer som universitetsledningen pekat ut som de viktigaste för att ge en samlad bild av hur verksamheten har utvecklats under det gångna året. 

Målgrupp

Målgruppen är chefer på olika nivåer, framför allt på fakultets-, områdes- och SU-nivå. Rapporten utgör även underlag för den redovisning som görs för universitetsstyrelsen varje år (vanligtvis vid aprilmötet).

Rapportbeskrivning

Rapporten finns i en grundversion där man väljer nivå och år och sedan kör rapporten. Det finns även tre rapportvyer som gör att man snabbt och enkelt kan köra de vanligaste valen.

Varje indikator visas med separata diagram dessutom finns det ett avsnitt med sifferfakta. Från varje diagram kan man sedan klicka för att komma ner till en mer detaljerad rapport.

Diagram ...(här kommer mer för vi ska väl beskriva varje ??)

Visar uppgift om hur ....

Begrepp och förklaring

Forskarexamen

Professor

Datakälla och uppdatering

Uppgifterna i denna rapport hämtas från en rad olika datakällor såsom ekonomi- personal- och studentsystemen. Uppdateringar från respektive källsystem in till IVS sker varje natt men pga av att mycket av uppgifterna är aktuella främst efter ett bokslut så förändras inte rapporten så ofta. 

  • No labels