Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Syfte

Syftet med rapporten är att ge en överblick över hur många helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) som institutionen har på kursnivå. Helårsstudenter baseras på studenters registreringar för kalenderåret, både förstagångs- och fortsättningsregistreringar ingår i underlaget. Med kalenderår menas datumintervallet 1 januari – 31 december.  Uppgifter om helårsprestationer baseras på hur studenterna tar poäng under året.

Målgrupp

För studierektorer/motsvarande kan rapporten utgöra ett underlag för att följa upp hur institutionen genererar helårsstudenter och helårsprestationer över tid. Kan även användas för övergripande planering av utbildningsledare/motsvarande på fakulteten.

Rapportbeskrivning

Du gör först ett val av vilken institution du vill se. När valen gjorts sker en utsökning av uppgifter för rapporten. Man kan också komma till denna rapport från nivån över (HST/HPR, institutionsnivå, SIRE02) där man klickar på institutionens namn.

Tabellen visar
I tabellen visas uppgifter för alla kurser vid institutionen som under året genererat HST eller HPR, grupperat på grundnivå och avancerad nivå.

För att komma ner till en mer detaljerad rapport klickar man på länken med institutionens namn längst upp till vänster i rapporten.

Begrepp och förklaring

Helårsstudent (HST)

Helårsprestation (HPR)

Prestationsgrad 

Datakälla och uppdatering

Uppgifterna om helårsstudenter och helårsprestationer kommer från Ladok och uppdateras en gång per dygn. Det betyder att uppgifterna som visas i bästa fall visar läget hur det såg ut dagen innan.
Vid organisatoriska förändringar redovisas utfallet för helårsstudenter och helårsprestationer på den i dagsläget ansvariga institutionen. Tidpunkt för denna redovisning sker direkt efter att utbildningen bytt institution i Ladok-registret.

  • No labels