Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

BESTA-systemet

BESTA (Befattningsklassificering för statistik) är en gruppering av statliga befattningar efter arbetsuppgifternas innehåll och grupperingsnivå. BESTA används som indelningsgrund för den statliga lönestatistiken och har utvecklats gemensamt av parterna på det statliga förhandlingsområdet.

BESTA är uppbyggt efter arbetsområden och grupperingsnivåer. Varje myndighet ansvarar för klassificeringen av sina anställda.

Arbetsområde anger inriktning på arbetsuppgifternas innehåll. BESTA består av ca 60 arbetsområden där arbeten med i huvudsak likartat innehåll grupperas inom samma område.

Grupperingsnivå anger arbetsuppgifternas omfång och komplexitet samt det ansvar, den självständighet, de kunskaper och de erfarenheter som deras utförande förutsätter. Som mest kan ett arbetsområde bestå av sex grupperingsnivåer, från 1 som är den lägsta grupperingsnivåen till nivå 6 som är den högsta. Individens skicklighet och resultat bedöms inte inom BESTA-systemet.

Läs mer om BESTA: http://www.arbetsgivarverket.se/besta/ 

Arbetsområde i BESTA

Här väljs arbetsområde i BESTA.  Arbetsområde är BESTA-kodens två första positioner och anger inriktningen på arbetsuppgifterna. Den aktuella lönestatistiken innehåller information om löner för samtliga arbetsområden som förekommer vid Stockholms universitet. Varje arbetsområde är i sin tur indelat i som mest sex grupperingsnivåer.

Läs mer om arbetsområden och grupperingsnivåer: http://www.arbetsgivarverket.se/besta/ 

Grupperingsnivå i BESTA

Ett arbetsområde kan som mest bestå av sex grupperingsnivåer, från 1 som är den lägsta grupperingsnivån till nivå 6 som är den högsta.

Läs mer om grupperingsnivåer: http://www.arbetsgivarverket.se/besta/ 

Inkludera chefer

Här väljs om chefer ska ingå i lönestatistiken eller inte. Markering för chefsbefattning eller icke chefsbefattning görs i BESTA-kodens fjärde position. Denna markering anger om det finns ett formellt personalsvar knutet till befattningen eller inte. Prefekter klassificeras med siffran 3 i fjärde positionen och räknas i detta sammanhang inte som chefer.

Läs mer om chefsbefattning: http://www.arbetsgivarverket.se/besta/ 

Statistikmånad

Uppgifter om de anställdas löner hämtas från lönesystemet Primula två gånger per år (mars och september).

Lönebegrepp

Lönestatistiken redovisas i två olika lönebegrepp. Enbart grundlön eller grundlön + fasta lönetillägg (Fast lön). Exempel på fasta lönetillägg är prefekttillägg och studierektorstillägg.

Befattningsgrupp

Här väljs befattningsgrupp. Med befattningsgrupp avses en gruppering av befattningsbenämningar eller en enstaka befattningsbenämning. I den nu aktuella lönestatistiken kan fem olika befattningsgrupper väljas: Adjunkt (Adjunkt, Universitetsadjunkt, Adjunkt gäst, Adjunkt adjungerad), Lektor (Lektor, Universitetslektor, Lektor utländsk, Universitetslektor befordrad adjunkt), Professor (Professor kallad, Professor befordrad universitetslektor, Professor, Professor adjungerad, Professor befordrad forskare, Gästprofessor), Biträdande Lektor och Postdoktor.

 

10:e percentil (P10)

10:e percentil innebär att 10 % av individerna i gruppen har lägre lön och 90 % har högre lön än den 10:e percentillönen. 10:e percentillönen redovisas endast om det är minst 21 individer i gruppen.

Undre kvartilen

Undre kvartilen innebär att 25 % av individerna i gruppen har lägre lön och 75 % har högre lön än den undre kvartillönen. Undre kvartillönen redovisas endast om det är minst 9 individer i gruppen.

Median

Median innebär att 50 % av individerna i gruppen har lägre lön och 50 % har högre lön än medianlönen. Medianlönen redovisas endast om det är minst 5 individer i gruppen.

Övre kvartilen

Övre kvartilen innebär att 75 % av individerna i gruppen har lägre lön och 25 % har högre lön än den övre kvartillönen. Övre kvartillönen redovisas endast om det är minst 9 individer i gruppen.

90:e percentilen (P90)

90:e percentilen (P90) innebär att 90 % av individerna i gruppen har lägre lön och 10 % har högre lön än den övre kvartillönen. 90:e percentillönen redovisas endast om det är minst 21 individer i gruppen.

Spridning

Spridning är beräknad som relationen mellan P90 och P10 uttryckt i %.

Nyrekryterad professor

Med nyrekryterad anställd professor avses individ som under föregående månad inte innehaft någon anställning vid Stockholms universitet men som under aktuell månad innehar en befattning som rekryterad professor, befordrad professor eller gästprofessor.

Med nyrekryterad professor avses också individ som under föregående månad innehaft annan befattning vid Stockholms universitet än rekryterad professor, befordrad professor eller gästprofessor men som under aktuell månad innehar en sådan befattning.

Med nyrekryterad professor avses också individ som under föregående månad innehaft en befattning som befordrad professor eller gästprofessor men som under aktuell månad innehar en befattning som rekryterad professor.

Individ som tidigare haft en anställning vid Stockholms universitet och som efter pensionering återanställs vid Stockholms universitet med befattning som rekryterad professor, befordrad professor eller gästprofessor ska inte räknas som nyrekryterad professor.

Individ som inte tidigare haft en anställning vid Stockholms universitet och som efter pensionering anställs som rekryterad professor, befordrad professor eller gästprofessor ska räknas som nyrekryterad professor.

Lärare

Med lärare avses följande läraranställningar vilka framgår av ”Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet”; Biträdande lektor, Universitetslektor, Professor, Adjunkt, Adjungerad professor, Gästprofessor, Adjungerad lärare och Gästlärare. Läraranställningar som Timlärare ingår inte i denna redovisning eftersom dessa inte har månadslön.

Medelantal anställda

Begreppet omfattar anställda med månadslön och ger medelantalet under ett kalenderår. Mätningar av antalet anställda görs varje månad och summan av antalet anställda under kalenderåret delas sedan med 12. Anställda som är helt tjänstlediga (100 %) för annan anställning utanför SU liksom anställda med URA-kontrakt ingår inte i beräkningarna.

Professor

Med professor avses följande läraranställningar vilka framgår av ”Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet”; Professor, Adjungerad professor och Gästprofessor.

Årsarbetskrafter

Med årsarbetskrafter avses den sammanlagda tid som universitetet utbetalt lön för i utbyte mot arbete under ett kalenderår. En årsarbetskraft motsvarar den ordinarie arbetstiden för en heltidsanställd med månadslön. Att mäta en 12-månadersperiod innebär bl.a. att effekten av hur de som påbörjat respektive avslutat sin anställning vid universitet under året beaktas.  Antalet årsarbetskrafter innefattar även utbetald mertid och övertid. 

Stockholms universitet följer den metod för att beräkna antalet årsarbetskrafter som framgår av Ekonomistyrningsverkets (ESV) handledning. Vid beräkning av ordinarie arbetstid görs avdrag t.ex. för föräldraledighet, tjänstledighet, delpension och sjukfrånvaro som överstiger 14 dagar.

 

  • No labels