Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Syfte

Rapporten visar information om kapitalförändring på område eller fakultetsnivå.

Målgrupp

Målgruppen för denna rapport är personer i organisationen med behov av områdes- och fakultetsövergripande resultatinformation.

Rapportbeskrivning

 

Det urval som kan göras är:

  • År
  • Organisationsnivå = område eller fakultet
  • Område = humanvetenskapliga eller naturvetenskapliga området

Om man exempelvis väljer fakultet i kombination med humanvetenskapliga området så tar rapporten bara fram uppgifter för de tre fakulteterna som ingår i det valda området.

Övrigt om rapporten:

  • Alla belopp redovisas i tusentals kronor.
  • Summa kapitalförändring i procent (diagram två) bör ligga mellan 0 och + 10%. Under 0 % och över 10 % markeras med röd färg för att markera att man inte bör ligga inom detta intervall.
  • Institution 701 - Områdesnämnden för humanvetenskap - ingår i resultatet för det Humanvetenskapliga området men institutionen ingår inte i resultatet på fakultetsnivå då den inte tillhör någon fakultet.
  • Rapporten inkluderar inte institutionsnummer 199;299;399;499, dessa institutionsnummer används för att fördela förvaltningens resultat till fakulteterna.

 

Genom att klicka på en länk nedan körs en rapport som visar exakt vilka konton som ingår i en viss kontogruppering.

TabellpostKonton
Intäkter

IVS-rapport - Intäkter

Kostnader

IVS-rapport - Kostnader

Årets kapitalförändring

Intäkter - Kostnader

Årets kapitalförändring i procent

Årets kapitalförändring / Intäkter (i procent)

Summa kapitalförändring

Årets kapitalförändring + Kapitalförändring sedan tidigare år

IVS-rapport - Kapitalförändringar sedan tidigare år

Summa kapitalförändring i procent

Summa kapitalförändring / Intäkter (i procent)

 

Diagram ”Summa Kapitalförändring tkr”

Diagrammet visar den faktiska kapitalförändringen (i tkr) per område eller fakultet.

 

Diagram ”Summa Kapitalförändring %”

Diagrammet visar kapitalförändring i förhållande till intäkter (inkl erhållna medel för vidaretransferering).


Gränsvärden för signalfärger

Datakälla och uppdatering

All information som visas i rapporten kommer från Raindance (via UDP - Utdataplattformen). Uppdatering av data sker löpande varje natt.


  • No labels