Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

Syfte

Syftet med rapporten är att ge en överblick över vilka en kostnadsbärare status ur ett ekonomiskt perspektiv. En rapportlista visas med möjligheten att borra sig ned till kostnader en kostnadsbärare.

Målgrupp

Målgruppen är i huvudsak ekonomer vid institutionen och forskare med koppling till kostnadsbärare. Rapporten är framtagen för att vara ett analysunderlag för en kostnadsbärare, samt att ge möjlighet att följa kostnadsredovisning.

Rapportbeskrivning

Generellt om hur du navigerar i mappar i Beslutsstödsverktyget IVS.

När du loggat in i IVS och valt mappen ”Ekonomi” klickar du på mappen på ”Kostnadsbärare (Ennnnn)” du välja Kostnadsbäraren och sedan ”välj ev. år”

Klicka på ”NÄSTA/NEXT” och du kommer till nästa sida där du kan klicka på altenativ ”projekt knuten till kostnadsbäraren”.

 

I IVS, kostnadsbärare rapporten och i rapport listan väljer man en kostnadsbärare.

Objektet är 6 siffror långt. Koden består av institutionsnummer + tresiffrigt löpnummer.

I normalfallet delas kostnadsbärarna vid en institution upp på följande sätt:

En kostnadsbärare för anslagsfinansierad grundutbildning samt en för anslagsfinansierad forskning/forskarutbildning, sedan en kostnadsbärare för varje externmedelsprojekt. I de fall flera externmedelsprojekt på ett tydligt sätt är samma kärnverksamhet, exempelvis en forskares forskningsprojekt finansieras av två olika finansiärer, finns dessa externmedelsprojekt på samma kostnadsbärare.

I vissa fall spänner en kostnadsbärare över flera institutioner då använder alla inblandade institutionerna samma kostnadsbärare och institutionsnumret i kostnadsbäraren blir huvudinstitutionens institutionsnummer.

All stödverksamhet, oavsett om det är stödverksamhet på institutionsnivå eller en kostnad för förvaltning eller fakultet, har kostnadsbäraren 999999.

Datakälla och uppdatering


 

 

  • No labels