Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Syfte

Syftet med rapporten är att kunna följa upp antalet nyantagna och aktiva forskarstuderande/doktorander för en viss institution. Även uppgifter om hur många forskarexamina varav hur många av dessa forskarexamina som är doktorsexamen finns i tabellen. Begreppet forskarexamen innehåller både antalet licentiat- och doktorsexamen. Rapporten visar dessutom hur många forskarexamina som är inrapporterade för aktuellt år i förhållande till årets antal aktiva forskarstuderande. Att vara en aktiv forskarstuderande innebär att studenten har en inrapporterad aktivitetsprocent som är minst 1 % under året.

Målgrupp

För studierektorer/motsvarande kan rapporten utgöra ett underlag för att följa upp och se hur många nyantagna och aktiva forskarstuderande som finns vid institutionen och hur många utfärdade forskarexamina som finns inrapporterade aktuellt år.

Kan även användas för övergripande planering av utbildningsledare/motsvarande på fakulteten.

Rapportbeskrivning

Du gör först ett urval för vilken fakultet och år du vill se uppgifter om. När valen gjorts sker en utsökning av uppgifter för rapporten.


I tabellen visas uppgifter om:
Antalet nyantagna forskarstuderande

Antalet aktiva forskarstuderande

Antalet forskarexamina varav hur många av dessa som är doktorsexamina och licentiatsexamina.

Antalet forskarexamina jämfört med aktiva forskarstuderande

Nederst i tabellen visas en summering.

 

Begrepp och förklaring

Aktiv forskarstuderande/doktorand

Forskarexamen

Datakälla och uppdatering

Uppgifterna om doktorander kommer från Ladok och uppdateras en gång per dygn. Det betyder att uppgifterna som visas i bästa fall visar läget hur det såg ut dagen innan. Vid organisatoriska förändringar redovisas utfallet för doktorander på den i dagsläget ansvariga institutionen. Tidpunkt för denna redovisning sker direkt efter att utbildningen bytt institution i Ladok-registret.

  • No labels